กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐิภา พุทธิมูล

นางสาวอรญา สมควร

นางศศิธร นวอรหาทิคุณ

นางสาววนิดา ปานแดง

นางภานุพร อินต๊ะ

นางสาวกรรณิกา คันธาเศรษฐ

นางสาวจรีย์พร ใจดี

นางสาวกมรรัตน์ ศิริเปรมปรีย์

นางนามิ ภูรีสวัสดิ์

นายอนิวรรตน์ ภูรีสวัสดิ์