กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา แก้วนาติ๊บ

นางสาวพิชญ์สุชา ชัยนะดา

นายคณิศร พรมจักร์

นางศศิวิมล ปันติ

นางสาวยุพา จันทร์มโน

นางขวัญเรือน ใหม่ใจ