คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางเกศินี ท้าวแก่นจันทร์

นางจิราวรรณ์ วงศ์สุภา

นางสาวเอวิตรา ลอปี

นางสาวอุตสาห์ จาจิตต์

นางสาวธัญญ์ณภัทร วิชญ์ธนาศิริ

นางสาวทิพวรรณ พุทธวงศ์

นางสาวนงนุช ฟองแก้ว

นางเจาะจง ติคะ

นางนันทกานต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์

นางสาวสุนารี เอื้อประพัทธพงศ์

นางณาตยา ทองหล่อ

นางลัดดาวัลย์ ศรีวิชัย

นางรัศมี กมลาสน์มรกต

นางสาวภัณฑิรา ใจผ่อง