banner2019

รายชื่อ นักเรียน/ห้อง(ระดับมัธยมศึกษา) ปี 2552

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1          ครูรัตนาภรณ์  คุณวานิชย์          

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 6906 เด็กชายกรวิทย์ อุดธิยา  
2 7107 เด็กหญิงมุทิตา ลองนา  
3 7310 เด็กหญิงศศิประกาย ไชยสุข  
4 7587 เด็กชายธนพล ชีวินยิ่งยง  
5 7824 เด็กชายณัฐนนท์ เตปา  
6 7835 เด็กชายปิยะพงษ์ จิตเจริญ  
7 7840 เด็กชายปิยพล ไชยา  
8 7940 เด็กชายศตวรรษ ก๊อใจ  
9 8837 เด็กหญิงปนัดดา ดู่คำ  
10 9240 เด็กชายภีรพล จันต๊ะ  
11 9321 เด็กชายจีรเษก ไชยกุล  
12 9937 เด็กหญิงอาทิตยา ยาวิชัย  
13 9938 เด็กชายฐิติพงศ์ ชัยศิลบุญ  
14 9997 เด็กหญิงพรฤดี มิลินทจินดา  
15 10002 เด็กหญิงกัญญาณี ดวงกันทา  
16 10013 เด็กชายพิชิตชัย ทาแกง  
17 10042 เด็กชายกฤษณะ ชุมภูชัย  
18 10049 เด็กชายนพรัตน์ ต้นแก้ว  
19 10067 เด็กชายภูวนาถ คำอ้อย  
20 10071 เด็กชายสมจิตร เล่าวิริยะธนชัย  
21 10072 เด็กชายภานุรัตน์ แซ่ลี  
22 10097 เด็กชายธีรัตม์ อุ่นเป็ง  
23 10113 เด็กหญิงอาธิรา ดีใจ  


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2     ครูกาญจนา  สุวรรณดี     

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 6786 เด็กชายภูริณัฐ บุญยิ่ง  
2 6820 เด็กชายชาญณรงค์ เทพโพธา  
3 6844 เด็กชายธนภัทร จิตนาวณิชย์  
4 7532 เด็กชายอังกูร พินโย  
5 7825 เด็กหญิงรักชนก จันทาพูน  
6 7878 เด็กชายภิรมย์ คีลาวงศ์  
7 7902 เด็กหญิงพัชธานพร แก้วรากมุข  
8 7937 เด็กหญิงกชพร นาปัง 
9 7939 เด็กชายสพล นันทวิชัย 
10 8333 เด็กหญิงกุลธิดา ตระกูลพิทักษ์กิจ 
11 8884 เด็กชายโยธิน จินดาศิริพงค์ 
12 9917 เด็กชายประดิษฐ์ วงศ์ษารัตน์ 
13 9922 เด็กชายณัฐพงษ์ ไมตรีทวีนิธิ 
14 10043 เด็กชายวุฒิเมธี กันยะธง 
15 10044 เด็กหญิงขวัญลักษณ์ หงษ์หิน 
16 10046 เด็กหญิงอรญา ยะรินทร์ 
17 10062 เด็กชายจตุรภัทร เบี้ยมุกดา 
18 10073 เด็กชายสุรชาติ แซ่เล้า 
19 10079 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา ฐานิสมนูญธรรม 
20 10088 เด็กชายอภิศักดิ์ วงค์ฟู 
21 10099 เด็กหญิงกัญญ์วรา ชุมภูสมษา 
22 10135 เด็กหญิงสิรีธร แซ่อึ้ง 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3     ครูลัดดา  กองบุญ     

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 6778 เด็กชายยูยา นาคาซาโตะ  
2 6791 เด็กชายอนุวัฒน์ อินทะหลุก 
3 7134 เด็กหญิงศศิธร สมใจ 
4 7366 เด็กหญิงอัจฉริยา หอมมณี 
5 7549 เด็กชายอนุรักษ์ ขันสุธรรม 
6 7890 เด็กชายสุรดิษ ชาตรีทัพ 
7 8524 เด็กชายเจตดิลก สุขแปง 
8 8950 เด็กชายณัฐไกร ทองลากาศ 
9 8970 เด็กชายอภินัทธ์ ทูลกาศ 
10 9513 เด็กชายปัญญาโรจน์ ชมภูวิเศษ 
11 9642 เด็กหญิงกชกร แว่นนันท์ 
12 9761 เด็กหญิงณัฐธิดา แหวนทองคำ 
13 9780 เด็กชายรัฐพล ศักดิ์สูง 
14 9949 เด็กชายอครพล ปัญโญใหญ่ 
15 9966 เด็กชายศุภชัย แซ่ว่า 
16 9981 เด็กชายปริญญา สุขดี 
17 9988 เด็กหญิงรัชนิวรรณ แสงไทย 
18 10018 เด็กชายธนกฤต ธรรมขัน 
19 10074 เด็กชายโยชิโอะ คาวาชิมะ 
20 10075 เด็กชายธนานุกูล นีระเสน 
21 10076 เด็กหญิงภัทรวดี อิ่นคำ 
22 10100 เด็กหญิงจิรวรรณ เผ่าบริบูรณ์ 
23 10109 เด็กชายพัฒนะ สวัสดิวิชัยกุล 
24 10112 เด็กชายพรพะเยา ยอดเมือง


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1     ครูภคพร  โทนะใจ      

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 6424 เด็กชายธนโชติ ศิริส้าว 
2 6464 เด็กหญิงเมธาวี ธุวะคำ 
3 6672 เด็กชายบรรณสรณ์ สถานกอง 
4 6712 เด็กชายธนวิชญ์ ขลุ่ยประเสริฐ 
5 6976 เด็กชายบรรหาร หาญสกุล 
6 6978 เด็กชายภาคภูมิ มีเพียร 
7 7158 เด็กชายเพชรายุธ วงศ์ไชยา 
8 7322 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ บุญธรรมมาภณ 
9 7496 เด็กชายธัญวัฒน์ ศรีจันทร์ 
10 7500 เด็กชายพีรพัฒน์ มะโนลา 
11 7564 เด็กหญิงอริสรา อินเทพ 
12 7636 เด็กหญิงคาโอริ ซุซูกิ 
13 7699 เด็กชายอัครพนธ์ แซ่เปอะ 
14 7927 เด็กชายอิทธิพัฒน์ ปันเขื่อนบัติ 
15 8052 เด็กหญิงอรณิชา ศีรสวัสดิ์ 
16 8144 เด็กหญิงกาญจณา แซ่โง้ว 
17 8480 เด็กชายปุริม คุง 
18 8653 เด็กหญิงฐิติมา ทัศนปัญญา 
19 8785 เด็กหญิงโลยะ แลเชอ 
20 8956 เด็กหญิงกรวิไล วงค์ยศ 
21 9018 เด็กหญิงศิรินรัตน์ เรือนทา 
22 9089 เด็กหญิงดัชนี ชื่นใจ 
23 9244 เด็กหญิงจันทร์ฉาย เตมีศักดิ์ 
24 9490 เด็กชายสหภาพ เกตุษเฐียร 
25 9504 เด็กชายอาหมึก มาเยอะ นร.ศูนย์
26 9511 เด็กชายอาโบ เพิงเจกู่ นร.ศูนย์
27 9653 เด็กชายกฤษฏิ์ พานิชวิชัย 
28 9676 เด็กหญิงปารณีย์ ศรีวิชัย 
29 9679 เด็กชายบอล ศรีวงศ์พันธ์ 
30 9723 เด็กหญิงสุภาภรณ์ กิติมา 
31 9748 เด็กหญิงลีซอน แซ่โก 
32 9756 เด็กหญิงอรัญญา มาเยอะ 
33 9771 เด็กชายชลชาติ โสภณอำนวยกิจ 
34 9794 เด็กหญิงศิริวรรณ มาเยอะ 
35 9797 เด็กหญิงอาหมี่ มาเยอะ 
36 9810 เด็กหญิงเบญจรัตน์ วิเชียรสรรค์ 
37 9811 เด็กหญิงปัญจรัตน์ วิเชียรสรรค์ 
38 9818 เด็กหญิงพรรณราย ใจวันดี 
39 9831 เด็กชายศิริโรจน์ บุญรอม 
40 9860 เด็กชายศุภชัย แสนลี่ 
41 9863 เด็กชายเยเรมีย์ พระพรนิรันดร์ 
42 9879 เด็กชายอนุชิต คำฮ้อย 
43 10028 เด็กชายศุภวิชญ์ ยอดสุวรรณ นักเรียนใหม่
44 10087 เด็กชายอาทิตย์ เลาหตีรานนท์ นักเรียนใหม่


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2     ครูนัยนา  แหนคำ             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 6415 เด็กชายทัตพงศ์ ศิริชัย 
2 6473 เด็กชายภัทธพล ดวนโคกสูง 
3 6499 เด็กชายกนก มาเยอะ 
4 6548 เด็กชายมนต์นิมิตร คอมแพงจันทร์ นักเรียนเก่าเข้าใหม่
5 6711 เด็กชายธนวัตน์ ขลุ่ยประเสริฐ 
6 6869 เด็กหญิงวริศรา ดอนลาว 
7 6895 เด็กหญิงกชกรณ์ ชัยมูล 
8 7003 เด็กชายวิชญะ การะเกตุ 
9 7490 เด็กหญิงพิชญธิดา ใหม่ใจ 
10 7528 เด็กหญิงสุธารทิพย์ แสนศักดิ์หาญ 
11 7537 เด็กชายวสุพงศ์ บุญสิงห์มา 
12 7556 เด็กหญิงพิมพ์หทัย กูลวงค์ 
13 7607 เด็กหญิงกนกกร แก้วรากมุข 
14 7608 เด็กชายณัฐพล เนาว์ชมภู 
15 7611 เด็กชายวัฒนา มาคำ 
16 7677 เด็กชายยศินทร์ ชิวปรีชา 
17 7755 เด็กหญิงอภิชญา ลินนวล 
18 7888 เด็กหญิงผกาทิพย์ ทาแกง 
19 8427 เด็กชายศักดิ์นันท์ การเจริญ 
20 8783 เด็กหญิงอายือ แลนี 
21 9344 เด็กหญิงอังสนา ศรีสองเมือง 
22 9382 เด็กชายภาสวิชญ์ ศรีมุก 
23 9408 เด็กหญิงสุกัญญา แก้วนวล 
24 9501 เด็กชายชาโลม ประทุมรัตน์ 
25 9623 เด็กหญิงแพรวมณี ขันตี 
26 9657 เด็กชายศตวรรษ ฝอยทอง 
27 9712 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ใจปิน 
28 9730 เด็กหญิงรัชนี ปงกันมูล 
29 9732 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ปงเปงกาศ 
30 9735 เด็กชายธรรม พันธุ์นักรบ 
31 9755 นางสาวบูทุม เชอหมื่อ 
32 9762 เด็กหญิงณัฐ์ฑริกา งามหมู่ 
33 9764 เด็กชายรัฐหกิจ เขื่อนแก้ว 
34 9765 เด็กหญิงรัตนาพร ร้อยเงิน 
35 9770 เด็กชายเกมกาญจน์ พรายชื่น 
36 9773 เด็กชายสุกฤษฏิ์ บุญประเสริฐ 
37 9776 เด็กชายชัยวัฒน์ สุขสม 
38 9796 เด็กหญิงอาหมี่ แลเชอะ 
39 9798 เด็กหญิงศศิมา คำแก้ว 
40 9799 เด็กชายอาเต่ หมื่นแล นร.ศูนย์
41 9801 เด็กหญิงจินตหรา ศรีคาน 
42 9829 เด็กหญิงกมลลักษณ์ กายงแว่น 
43 9837 เด็กชายอาซอ โวยแม 
44 9895 เด็กชายสิน ไอแปง นร.ศูนย์


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  (Intensive)     ครูภานุพร  คำไพโรจน์             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 6471 เด็กหญิงจิราภรณ์ จักรวิวัฒนากุล 
2 6494 เด็กหญิงแองเจลล่า อีเกิลตัน 
3 6497 เด็กชายอัฐพงศ์ บุญยิ่ง 
4 6507 เด็กชายสุริยะ สุทธป๊อก 
5 6652 เด็กชายสมศักดิ์ ศิริพงศ์กุล 
6 7130 เด็กชายเทพบดินทร์ เทกัณฑ์ 
7 7301 เด็กชายชานน นงค์ยา 
8 7538 เด็กหญิงกาญจนา รุ่งชัยไพบูลย์สุข 
9 7545 เด็กหญิงปิยธิดา ทองแสน 
10 7888 เด็กหญิงผกาทิพย์ ทาแกง 
11 8021 เด็กชายราชัน จรัสรุ่งแสง 
12 8379 เด็กชายชูศักดิ์ ชุ่มมะโน 
13 8411 เด็กหญิงวริศรา ดวงปา 
14 8466 เด็กหญิงปัทมนันท์ สิริคุณานันท์ 
15 8825 เด็กชายวัตฐติยะ จารุนครินทร์ 
16 9092 เด็กชายลิขิต กิมิชิม่า 
17 9537 เด็กหญิงศุภนัน เปล่งสว่าง 
18 9674 เด็กหญิงชนากานต์ สิงห์งาม 
19 9687 เด็กชายทินภัทร ณ ป้อมเพชร 
20 9690 เด็กชายชวกร ยะเจริญ 
21 9694 เด็กชายพิเชษฐ์ กาวิโล 
22 9739 เด็กหญิงภัทรินทร์ ค้าโค 
23 9768 เด็กชายเหมราช เลขาศักดิ์ 
24 9778 เด็กชายธณกร ทองเงิน 
25 9779 เด็กหญิงณัฐกานต์ กิติธรรม 
26 9783 เด็กชายโรจน์ศักดิ์ แสนเมืองมา 
27 9791 เด็กชายธีระศักดิ์ สวาพิทักษ์ 
28 9792 เด็กหญิงทิพวรรณ คำป้อ 
29 9804 เด็กหญิงไพรพรรณ วัฒนากิจพานิช 
30 9816 เด็กหญิงอารีวรรณ เมฆษา

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1     ครูนวลจันทร์  วงศ์คำ       

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 6178 เด็กชายอภินัทธ์ ธุระสิทธิ์ 
2 6231 เด็กชายชิตพล วันดี 
3 6368 เด็กหญิงศุภลักษณ์ พิทักษ์ภัย 
4 6397 เด็กชายธีระ เดชคุณมาก 
5 6522 เด็กชายณัฐนันท์ ทิพย์นพคุณ 
6 6967 เด็กหญิงชรินธร จำรัสภูมิ 
7 7062 เด็กหญิงจิตติมา เลิศตรงจิตร 
8 7193 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โยนัน 
9 7201 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ขันติบุญญานุกูล 
10 7202 เด็กชายธนกฤต แก้วปันมา 
11 7285 เด็กหญิงอัญมณี งอกขึ้น 
12 7287 เด็กชายคุณากร สันธิ 
13 7290 เด็กหญิงปิยาภรณ์ พลาวัสนันทน์ 
14 7336 เด็กชายณัฐวุฒิ นาสมทรง 
15 7348 เด็กชายชุติพนธ์ ศรีผุดผ่อง 
16 7503 เด็กชายวราวุฒิ ชุ่มมงคล 
17 7598 เด็กชายนพพล ไชยสถาน 
18 7613 เด็กหญิงพัชรินทร์ รักษากลิ่น 
19 7644 เด็กชายวิรัตน์ ซุซูกิ 
20 7764 เด็กหญิงณิชา ไชยสุ 
21 8053 เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีสวัสดิ์ 
22 8793 เด็กหญิงธนัชพร ลิ้มประเสิรฐ 
23 8926 เด็กชายกฤษนัย จันต๊ะคาด 
24 9040 เด็กชายฐิตินันท์ เจียมอ่อน 
25 9298 เด็กชายธนพล วิชัยวงษ์ 
26 9327 เด็กหญิงสุชาวดี พานิชย์ 
27 9381 เด็กชายอรรณพ วรรณราช 
28 9389 เด็กหญิงวนารัตน์ ต่อมใจ 
29 9399 เด็กหญิงรัชนี เม่อโป๊ะ 
30 9401 เด็กหญิงอาเบอ ลอมือกู่  
31 9414 เด็กหญิงนาหวะ แซ่หลี  
32 9433 เด็กชายณัฐเรศ อินต๊ะ   
33 9437 เด็กหญิงวริศรา ธรรมขันธ์  
34 9447 เด็กหญิงพินยุพา ชัยประเสริฐ  
35 9453 เด็กชายเจนณรงค์ ติยะสัน  
36 9461 เด็กชายอรรถพล วงเวียน  
37 9482 เด็กชายทัศนัย พิสัยเลิศ  
38 9488 เด็กหญิงจิราลักษณ์ กระทงน้อย  
39 9489 เด็กหญิงสุวนันท์ ถนอมเกษ  
40 9539 เด็กชายพุทธมนต์ ถาน้อย  
41 9540 เด็กหญิงสุพัตรา ซือมือ  
42 9572 เด็กหญิงพรรณภา มงคล  
43 9826 เด็กชายจราธิป ประชา  
44 10093 นางสาววันทนีย์ ณ น่าน นักเรียนใหม่ 
45 10096 เด็กหญิงปวัลยา สกุลเพชร นักเรียนใหม่ 
46 10114 เด็กชายอาแบแล ยูเบ่ นักเรียนใหม่ 
47 10134 นางสาวสมศรี ขันแล นักเรียนใหม่ 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2     ครูรักชนก  อินจันทร์       

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 6209 เด็กหญิงสุภาวดี ยาวิชัย 
2 6256 เด็กชายกษิดิศ ปานกรณ์ 
3 6346 เด็กหญิงนวลละออ มาเยอะ 
4 6447 เด็กชายสุรศักดิ์ ริยะเทน 
5 7019 เด็กหญิงศริญญา รุจิรานุกูลชัย 
6 7034 เด็กหญิงเรืองลดา ชมภู 
7 7060 เด็กชายสุธาสิต ภิระบรรณ 
8 7190 เด็กหญิงกัญยาณี บุตรดามา 
9 7234 เด็กหญิงนารีนาถ ระวีวรรณ์ 
10 7276 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แถมพูลสวัสดิ์ 
11 7303 เด็กชายอนิวรรตน์ นามวงศ์ 
12 7343 เด็กชายชฎาธาร พงษ์เดช 
13 7505 เด็กชายเอกพันธ์ ชุ่มมงคล 
14 7812 เด็กชายณัฐพงศ์ ทีปวิมลมาศ 
15 7968 เด็กชายพิทักษ์ ทาวา 
16 8075 เด็กหญิงณัฐธิดา ตาพันไกล 
17 8272 เด็กชายธนากร โพนดวน 
18 8282 เด็กชายสุวคนธ์ ยศทา 
19 8298 เด็กหญิงเกวลิน วงค์ตันกาศ 
20 8541 เด็กชายจตุรงค์ ยืนยง 
21 8694 เด็กหญิงสุนารัตน์ ทิศอุ่น 
22 8907 เด็กหญิงปาริฉัตร จันมะโน 
23 9039 เด็กชายภูดิศ รัตนวิมล 
24 9065 เด็กชายมนัสวี จุมปา 
25 9290 เด็กชายเอกรัตน์ อุ่นเป็ง 
26 9291 เด็กชายทศพล ปินตา 
27 9312 เด็กหญิงสุธินันท์ ชูประสูติ 
28 9319 เด็กชายอัครินทร์ มณีชาติ 
29 9322 เด็กชายสุขสันต์ ดินดำ 
30 9351 เด็กหญิงลินดา ทรงสิริอานันท์ 
31 9352 เด็กหญิงกรนันท์ เฌอมือ 
32 9361 เด็กหญิงสิริวิมล มาวิน 
33 9390 เด็กชายพิชชากร กะฐินทอง 
34 9396 เด็กหญิงหมี ลายี  
35 9397 เด็กหญิงสุภาวดี เซอร์  
36 9413 เด็กหญิงอาภรณ์ จะทอ  
37 9415 เด็กหญิงหมีก่า มาเยอะ  
38 9425 เด็กชายพีรพล ทาแกง  
39 9448 เด็กชายสุธี ขันตี  
40 9451 เด็กหญิงนัททิชา กวางทอง  
41 9454 เด็กชายสิทธิโชค จันธิมา  
42 9458 เด็กหญิงพรพิม อุโมง  
43 9460 เด็กหญิงอรวรา มูลวงค์  
44 9465 เด็กชายสมพล เปียงแล  
45 9639 เด็กหญิงกวินธิดา กันธะวงศ์  
46 10030 เด็กหญิงอาเชียง แซ่มิ่ง นักเรียนใหม่ 
47 10038 เด็กชายวัชรพงศ์ มหิทธานนท์ นักเรียนใหม่ 

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  (Intensive)     ครูพิลาวัลย์  จันทร์กอง     

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 6205 เด็กหญิงอรอุมา บำรุงกูล  
2 6521 เด็กชายกัญจนภัทธ์ วนสัณฑ์วงกต  
3 7232 เด็กหญิงทิวากร พรหมณี  
4 7240 เด็กหญิงเบญจมาศ คำรังษี  
5 7277 เด็กชายโชคธนา สกลมารถ  
6 7403 เด็กหญิงศิรภัสสร โอกาโน้ 
7 8316 เด็กหญิงคำเอ้ย ไชยวงศ์ 
8 8409 เด็กชายกัณฑวัฒน์ ทิพวรรณ 
9 8633 เด็กหญิงนันทิกานต์ สุจันทร์ 
10 9234 เด็กชายปฏิพล รัตนวิมล 
11 9288 เด็กหญิงณัฐธิดากร จองแสง 
12 9309 เด็กชายกันต์ นามเพ็ง 
13 9310 เด็กชายศุภกิตต์ ปินตา 
14 9311 เด็กชายณัฐภัทร ชุ่มมงคล 
15 9318 เด็กหญิงสุชาดา รุ่งจรุงลาภกุล 
16 9320 เด็กหญิงนิลาวัลย์ ชายกลาง 
17 9329 เด็กชายชิษณุพงศ์ ยอดวงศ์ 
18 9333 เด็กชายปิยบุตร สุขตะโก 
19 9343 เด็กหญิงอังคณา ไชยวงค์ 
20 9363 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยี่ดวง 
21 9369 เด็กชายเหมวัฒน์ ฟองเมฆ 
22 9418 เด็กชายนพรัตน์ ทวีชัย 
23 9421 เด็กหญิงสุดาพร ชุ่มมงคล 
24 9422 เด็กชายธนากร โอกะ 
25 9449 เด็กหญิงธีริศรา ใจเสาร์ 
26 9456 เด็กชายธนพล คำเงิน 
27 9462 เด็กหญิงสุกัญญา ดวงแก้ว 
28 9492 เด็กชายสนธยา แซ่ย่าง นร.ศูนย์
29 9493 เด็กชายอากร ธัญญาโกศล นร.ศูนย์
30 9494 เด็กชายสมชาย แซ่เจียง นร.ศูนย์
31 9495 นายสมพงษ์ แซ่ย้า นร.ศูนย์
32 9503 เด็กชายอาเบ เซอเมิง นร.ศูนย์
33 9512 เด็กชายประพาศ เม่อโป๊ะ นร.ศูนย์
34 9546 เด็กชายอุดม สถิตพงษ์เดช นร.ศูนย์
35 9569 เด็กหญิงวินิทรา สุตวงศ์ 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ปีการศึกษา 2552    

ม.4/1     วิทย์ - คณิต     ครูอัจฉราวดี    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 5899 นางสาวปนัดดา มูลเมือง 
2 5932 นางสาวนันทิกานต์ หาขาย 
3 5969 นางสาวภัทธิชา จิตนาวณิชย์ 
4 6382 นายทศพร น้อมมณี 
5 6508 นายนนท์ ศรีวิชัย 
6 6631 นายพิพัฒน์พงศ์ กาซ้อน 
7 6816 นายสหรัฐ วงค์ษา 
8 6896 นายพุฒิพงศ์ ทองแสน 
9 7432 นางสาวอัฐภิญญา ทรายหมอ 
10 8241 นางสาวหทัยภัทร สุธรรมแจ่ม 
11 8309 นางสาวดารีรัตน์ นวรัตน์ 
12 8824 นายปิยวัฒน์ จารุนครินทร์ 
13 9077 นายประทวน ภูห้องเพ็ชร 
14 9087 นางสาวพรรณทิวา ธรรมรส 
15 9091 นางสาวธัญญารัตน์ โลตุฤทธิ์ 
16 9096 นางสาวอังคณา จันธิมา 
17 9104 นายกิตติทัต ปัญโญ 
18 9141 นางสาวกรกนก แว่นนันท์ 
19 9153 นางสาวชรินทร์ดา สุภาเย็น 
20 9909 นางสาวอุณากรรณ นิลวงษ์ 
21 9985 นางสาวปรียานุช พุทธวงค์ 
22 9986 นางสาวยุ่ยหงษ์ ลี 
23 10008 นางสาวอัมพร   วงค์ใหญ่ 
24 10012 นางสาวช่อฟ้า ดวงวรรณา 
25 10015 นางสาวณัชญา ทะนันชัย 
26 10019 นางสาวจันทร์ศิริ รัตนวิมล 
27 10037 นายชนินทร์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ม.4/2     ศิลป์ - คำนวณ     ครูดาริน  ทองประสม    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 6194 นายอนรรฆเดช ลองนา 
2 6849 นางสาวฐิติมา ยาดี 
3 6871 นางสาวหทัยชนก กูลวงค์ 
4 6872 นางสาวจุฑามาศ นันติวงค์ 
5 6877 นายโภคิน ถิ่นลำปาง 
6 6879 นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ชัย 
7 7884 นายกรกฎ มั่นขัน 
8 7974 นายพงศกร หวันยอง 
9 8997 นางสาวเวณิกา อาศัยญาติ 
10 9101 นางสาวธัญเรศ ราญรอน 
11 9103 นางสาวภูษิตา ชุ่มมงคล 
12 9350 นางสาววิสัญช์ญา ทรงสิริอานันท์ 
13 9391 นางสาวณิชารีย์ ทัศน์เอี่ยม 
14 9809 นายกิตติคุณ นันตรัตน์ 
15 9989 นายชาญณรงค์ มะโนตา 
16 10017 นางสาวเกศินี ดิษมา 
17 10058 นางสาวหทัยชนก ตังบูรณศรี 
18 10064 นางสาวนุชจรีย์ น้อยเจริญ     


ม.4/3     คอมฯ - ธุรกิจ     ครูพิรีย์ภรณ์  ดวงสุวรรณ    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 7720 นายกำพล  เภาเจริญ 
2 7211 นายศุภโชค ขันติบุญญานุกูล 
3 7903 นายปฐมกาล วิโรจน์ชัยกุล 
4 9759 นางสาวณัฐชยา นิคมเขตต์ 
5 9561 นายต้น คำเสาร์ 
6 9184 นายโชว์ตา โนะนาคา 
7 6917 นายวัชรินทร์ แซ่ลี 
8 10120 นางสาววิราวรรณ สุขสำราญ 
9 8402 นายทศวรรษ คำเฟย 
10 10123 นายกิตติพงศ์ สุวรรณการ 
11 10124 นางสาวกนกวรรณ จิตรวงศ์นันท์ 
12 9983 นางสาวศิราณี ตุนธนะ 
13 9266 นายณัฐวิทย์ ศรีรุ้ง 
14 10069 นางสาวรุ่งทิวา ดวงพิชัย 
15 10106 นางสาวจิราภรณ์ สวงกุดเรือ


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                

ม. 5/1    วิทย์ -  คณิต         ครูอตินุช  เวียงคำ    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 5662 นางสาวนุดี ตันรัตนกุล 
2 5665 นายธนาคาร สุดธูป 
3 5689 นายลิขิต เขื่อนเพชร 
4 5936 นายคมสัน พิทักษ์ภัย 
5 6352 นางสาวเบญจพร น้อมมณี 
6 6944 นางสาวพิชชา ห่านตระกูล 
7 7029 นายจักรกฤช หมูแก้วเครือ 
8 7988 นายมนตรี อัศยวัลย์ 
9 8022 นางสาวธีร์จุฑา วงค์ตันกาศ 
10 8232 นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์ใจ 
11 8256 นางสาวกัญญาณัฐ อินทะชัย 
12 8550 นางสาวรุ่งทิพย์ จินะฟอง 
13 8663 นายศุภกร แสงอรุณรักษ์ 
14 8667 นางสาวกนกวรรณ จิตอ่อนน้อม 
15 8691 นายปาณัสม์ นวนชัย 
16 8722 นายกรวิชญ์ เตชะพุทธพงศ์ 
17 8734 นางสาวทัศนาพร ลีพรหมรัตน์ 
18 8789 นางสาวชนกานต์ ถนอมจินดา 
19 9171 นางสาวอัญชลี มาเยอะ 
20 9787 นางสาวสายฝน แสงชาติไทย 
21 10110 นางสาวศรัญญา ยุทธศักดิ์ชาตรี นักเรียนใหม่


ม.5/2     ศิลป์ - คำนวณ         ครูไพริน  แสงศรีจันทร์    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 5629 นายกรวิชญ์ แสนเมือง 
2 5661 นายจักรพล ณ น่าน 
3 5688 นายพงศ์สิทธิ์ ใจวงค์ 
4 6288 นายหัสดิน ศรีทองจันทร์ 
5 6324 นางสาวกนิษฐา พันธุ์อำไพ 
6 6583 นายวิชชากร กันทิ 
7 6955 นายธราดล ลาพิงค์ 
8 7705 นางสาวอังคณา เตชะวันดี 
9 8658 นายนวพล อินเต็ม 
10 9419 นายธนวัฒน์ สิทธิโชคสถิต 
11 9507 นายกิตติคุณ รุ่งเรือง 
12 9681 นางสาวณัฐธิดา ดำคำ 
13 9691 นางสาวฐิติมา ปงปัญญายืน 
14 9707 นางสาววิสารัตน์ สมิตมาน 
15 9772 นางสาวกัญญา ปัญญามาศ 
16 9775 นางสาวปัทมา พิมพ์เครือ 
17 9784 นายอรรถกร ปันสกุล 
18 9808 นายพงศกร หมีขัน 
19 9827 นางสาวสุภาภรณ์ อานุภาพ 
20 9841 นางสาวชนิตา ยูระสิทธิ์ 
21 9850 นางสาวศิรินทิพย์ มาศกรัม 
22 10066 นายประวิตร แสงจารุกุล นักเรียนใหม่


ม. 5/3   คอมฯ - ธุรกิจ         ครูพงษ์ศักดิ์  จอมแก้ว    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 5316 นางสาวจิตรจารินทร์ สินโสภณกิจ 
2 5702 นายปาฮัด กสิวรรณ 
3 6111 นางสาวอภิญญา แสงสัมพันธ์ 
4 6318 นางสาวพรธันย์ชนก สุวรรณศิลป์ 
5 6574 นายสุรเชษฐ์ เล็กประเสริฐ 
6 6577 นายนที ระวีวรรณ์ 
7 6579 นางสาวธิตินันท์ คุณดอย 
8 6582 นางสาวพิมลพรรณ เกิดพร 
9 6934 นายปิยพงศ์ ทองแสง 
10 6943 นายพิชญะ ห่านตระกูล 
11 8545 นางสาวศุภวรรณ รัตนวิมล 
12 8718 นางสาวชุติมา จักขุเรือง 
13 8762 นางสาวบงก์ชกร จงตรอง 
14 9055 นางสาวศิริขวัญ ยศเมธา 
15 9661 นางสาวศุภิศรา อักษรธรรมชาติ 
16 9695 นายเอกมัย ยีดวง 
17 9743 นางสาวกัญญ์วรา จันทิมา 
18 9845 นายนนทกร จองคำ 
19 9858 นางสาววรัญญา วงค์เทียนชัย

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ปีการศึกษา 2552    

ม.6/1     วิทย์ - คณิต     ครูจิราวัลย์  มิ่งขวัญ    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 5329 นางสาวอภิชญา จันทร์ประเสริฐ 
2 5508 นางสาวอิชยา ธุระสิทธิ์ 
3 5515 นายพงค์ภัค เหล่ารุ่งโรจน์ 
4 5543 นางสาวญาณิน สุรินทร์ 
5 5569 นางสาวจุฬารัตน์ ทรายหมอ 
6 6278 นายสุรพันธุ์ เผ่าเต็ม 
7 6297 นายศุภกิจ ใจการ 
8 6301 นางสาวอุษณีย์ ธรรมรังษี 
9 6316 นายชวลิต อิโนอุเวะ 
10 6369 นายภัทรกร โนสี 
11 7018 นายเกรียงไกร รุจิรานุกูลชัย 
12 7102 นางสาวพิมพ์ทอง ศรีสุธาธาร 
13 7212 นางสาวเรวดี ขันติบุญญานุกูล 
14 7223 นางสาวอาภาวี ชิวปรีชา 
15 7416 นางสาวนรีรัตน์ เสงี่ยมภักดี 
16 7597 นางสาวฐิติมา ศรีธาราธิคุณ 
17 8061 นางสาวสุดธิดา วรพัฒน์ 
18 8221 นางสาวธารทิพย์ บุญรอม 
19 8397 นางสาวศรสวรรค์ หรรษา 
20 8400 นายวราวุฒิ วงค์น้อย 
21 8413 นายกันต์พิชา สถิตเกษตรศรี 
22 8415 นางสาววิภาณี นำสงค์ 
23 8656 นายอรรถพล บุญน่วม 
24 9038 นางสาวกานดา รัตนวิมล 
25 9194 นางสาวจัสมิน มูลทรัพย์ 
26 9225 นายอธิปัตติ เครื่องใจ 
27 9263 นางสาวทัศรินทร์ ปงคำลือ 
28 9264 นางสาวนิศารัตน์ อินต๊ะ 
29 9265 นางสาวขวัญชนก จันโย 
30 9315 นางสาวอทิยา พิลาศาล 
31 9339 นางสาวสุวิมล วงค์ไฝ 
32 9349 นางสาวฐาปนี ศรีวรรณบุตร 
33 9426 นายอภิชาติ สิทธิบุญเรือง 
34 9429 นางสาวศิริกุล ฟองสนิท 
35 9446 นางสาวศิรินันท์ อินทสร 
36 9516 นางสาวภัทรจิรา พระวิฑูรย์ 
37 9527 นางสาวทัศนีย์ สุต๊ะ 
38 9528 นางสาวภัทราวรรณ กันทะเตียน 
39 9567 นางสาวสุดารัตน์ ดวงแก้ว 
40 9760 นางสาวนกพฤกษา หวิงปัต 
41 9891 นางสาวธมลวรรณ วรรพเนตร 
42 10090 นางสาววชิรญาณ์ จุลยะโชค นักเรียนใหม่


ม.6/2     ศิลป์ - คำนวณ     ครูปทุมพร  เขื่อนเพชร    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 6342 นายศรัณย์ เจริญสุข 
2 7119 นายณัฐิวุฒิ ตั้งเจริญสุขจีระ 
3 8228 นางสาววนิดา ปานแดง 
4 8275 นายภูมรินทร์ ขำมิน 
5 8401 นางสาวปัทมา วัฒนา 
6 9304 นางสาวนุชรา ชีวินวิไลพร 
7 9416 นางสาวสาวณี กาโพ 
8 9417 นางสาวนุชการต์ พงศ์พันธุ์สกุณา 
9 9450 นางสาวกิ่งกาญจน์ ประทุมมาศ 
10 9452 นางสาวณัฐพร ก้อใจ 
11 9479 นางสาวรมย์ชลี ธุวะคำ 
12 9487 นายสรศักดิ์ หม่องริมคง 
13 9518 นางสาวกันยารัตน์ ปุณโณฑก 
14 9571 นายอนุชา ทันหล้า 
15 9864 นางสาวนภาพร ใหม่วงค์ 


ม.6/3     คอมฯ - ธุรกิจ     ครูเบญญาทิพ  สุวรรณใจ    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 5519 นายณัฐภพ สุขกาย 
2 6066 นายอภิรักษ์ ภูมิรัตน์ 
3 6282 นายอนุพงศ์ นันทิยา 
4 6293 นายสุรกิจ เลาหประเสริฐศิริ 
5 6300 นายปิยทัศน์ จิตเจริญ 
6 6331 นายนฤเบศ ศักดิ์กัณหา 
7 6448 นายนัทธวัฒน์ ภิรมณ์อุดมสุข 
8 6536 นางสาวปนัดดา อุ่นวิจิตร 
9 7068 นางสาวหยกหลิน เชง 
10 7337 นายนำโชค นาสมทรง 
11 7708 นายคมกริช ชื่นทรัพย์ 
12 8267 นายไคลุง ยิม 
13 8326 นายพัสกร ธำรงตระกูลกิจ 
14 8360 นายคณากร พรกิจวัฒนะโกศล 
15 8371 นางสาวนฤมล ชาวสวน 
16 8382 นางสาวพรกนก มะโนวงค์ 
17 8387 นางสาวอินา เซอเมิง 
18 8391 นางสาวมีนา อาฮ้อ 
19 8392 นางสาวหมี่โป๊ะ เชอหมื่อ 
20 8395 นางสาวเอวิตรา ลอบี 
21 8404 นายพิสิฐ ชัยแดง 
22 8425 นายมนตรี ต๊ะปวง 
23 8443 นายชนสรณ์ ฉุยกลัด 
24 8494 นางสาวกรัณฑ์ทิพย์ ประจิต 
25 8619 นายวิโรจน์ บุญญกามะ 
26 9301 นางสาวอมรรัตน์ กรรมวิสุ 
27 9380 นางสาวประภาพรรณ อุ่นนันกาศ 
28 9438 นางสาวเจนจิรา สายแปง 
29 9478 นางสาวศุภิกา มาเยอะ 
30 9553 นายปฏิพัทธ์ ทองย้อย 
31 9975 นางสาวจิราภรณ์ แสนสุวิโรจน์ 

September 2020
27
Sunday
00:10
BuaXua Calendar
2333339
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
47
1178
47
2325411
26527
41082
2333339

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-27 00:10:28

Login Form