banner2019

รายชื่อ นักเรียน/ห้อง(ระดับประถมศึกษา) ปี 2552

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1     ครูบัวจันทร์  ชาชุมวงค์              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 8856 เด็กหญิงอดิศา สุภาวรรณ์ 
2 8859 เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธาวิจิตร 
3 8865 เด็กชายพีรพัฒน์ สุธรรม 
4 9099 เด็กหญิงศิรดานันท์ พรมมา 
5 9684 เด็กหญิงปณิตตรา ทุนแก้ว 
6 9750 เด็กหญิงสิรินยา ชินรัตน์ 
7 9822 เด็กหญิงปฐมาวดี ธรรมเดช 
8 9902 เด็กหญิงวิชัญญา บุญมา 
9 9903 เด็กหญิงสิริกุล ไชยเหล็ก 
10 9913 เด็กหญิงทิพย์วารี คำชอบ 
11 9921 เด็กชายวิชัย ไทยศรี 
12 9932 เด็กชายภัทรพงษ์ จอมสวรรค์ 
13 9939 เด็กชายวรายุ ศรีนุเดช 
14 9942 เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญรักษา 
15 9947 เด็กหญิงบุโล มาเยอะ 
16 9953 เด็กชายเจษฎากร รักความสุข 
17 9955 เด็กหญิงอารยา ลาปา 
18 9959 เด็กชายภาคิน บุญสงค์ 
19 9972 เด็กหญิงเปลวใจ ใจดี 
20 9980 เด็กชายภูษิต ตาฮ่อ 
21 10007 เด็กหญิงมนัญชยา ชุ่มมงคล 
22 10021 เด็กชายสุทธิกานต์ สุขทอง 
23 10031 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดวงสุดา 
24 10034 เด็กชายภาณุ เทียมลี้ 
25 10055 เด็กชายณพล มณีจันทร์สุข 
26 10084 เด็กชายธนบดี จิตนาวณิชย์ 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2     ครูพรรณวลี  ศรีวิชัย         

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 8857 เด็กหญิงสุธาสินี ประพันธ์กูล

2 8863 เด็กชายภูริณัฐ สัมฤทธิ์กิจเจริญ 
3 8886 เด็กชายภัทรพงค์ สุภาวงค์ 
4 9051 เด็กหญิงสิดาพร วอล์คเกอร์ 
5 9074 เด็กชายปัญญาธร ศรีณรงค์ 
6 9207 เด็กชายภูมิรพี อนันต์ 
7 9219 เด็กชายณฐภัทร อาษา 
8 9907 เด็กหญิงธนกาญจน์ สังข์สุวรรณ 
9 9908 เด็กหญิงม่านไหม ศรีอินคำ 
10 9911 เด็กชายอภิวัฒน์ เขตนคร 
11 9923 เด็กหญิงดนยา มั่นกุง 
12 9925 เด็กชายนที สัญญา 
13 9933 เด็กหญิงทักษพร สินสมุทร 
14 9934 เด็กชายธนภัทร ลาอุ่น 
15 9940 เด็กหญิงสิริวิมล ทรงศิริ 
16 9943 เด็กหญิงรักษิตา ศรีคำ 
17 9946 เด็กชายธนพนธ์ สันกว้าน 
18 9948 เด็กชายกิตติกร คำเมือง 
19 9950 เด็กหญิงนภัสสร แผลงศรรัก 
20 9977 เด็กหญิงรสิตา บุญทรง 
21 10009 เด็กหญิงรัตนวดี หว่อง 
22 10039 เด็กหญิงกัญญาภัค เกิดสุข 
23 10053 เด็กหญิงวลีพร กันทะวัง 
24 10068 เด็กชายเกริกฤทธิ์ คำแหลง 
25 10121 เด็กหญิงสุนิชา แสงจรัสวงค์  


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3     ครูหอมเกษร  ขลุ่ยประเสริฐ        

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 8816 เด็กชายศุภวิชญ์ ลื้อยอด 
2 8850 เด็กหญิงพรรณพัชร เขื่อนแก้ว 
3 8852 เด็กชายพีรภาส ปันแก้ว 
4 9019 เด็กหญิงวิศรุตา ไชยมงคล 
5 9111 เด็กหญิงพวงเพชร หอมสุคนธ์ 
6 9214 เด็กหญิงปราณปรียา สุขสันติอำนวย 
7 9550 เด็กชายศิลา อาหงี่ 
8 9688 เด็กหญิงมัณฑนา นานเลิศ 
9 9703 เด็กชายพุทธิพงค์ สุตะวงค์ 
10 9899 เด็กชายชนัญญู ศรีจันทร์ปลิว 
11 9918 เด็กชายพุทธินันท์ ประทุมมา 
12 9920 เด็กหญิงพรนภัส กันทะเตียน 
13 9924 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ดอนลาว 
14 9928 เด็กหญิงภัทรมล เมฆสกุล 
15 9930 เด็กชายธนกฤต ขันจินา 
16 9935 เด็กชายณัฐชนน ไทรหยี 
17 9944 เด็กหญิงพิมพ์อร คำน้อย 
18 9951 เด็กหญิงกัญธีพิศา เป็งแก้ว 
19 9976 เด็กหญิงณิชาวรรณ์ จินะศรี 
20 9995 เด็กหญิงฐิติวรดา กุศล 
21 10001 เด็กชายปรพัชร มณี 
22 10006 เด็กชายธิติเชษ ศักดิ์สมสกุล 
23 10020 เด็กหญิงดารากาญจน์ ศรีเมืองสุข 
24 10054 เด็กชายฐาปนกุล ประเสริฐไทย 
25 10116 เด็กหญิงกฤติกานต์ แสนมงคล 

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 8851 เด็กชายปริวรรต วันดี 
2 8862 เด็กหญิงนภาภัทร ชัยพยุงพันธ์ 
3 8869 เด็กหญิงบัณฑิตา ลือลาภ 
4 8872 เด็กหญิงภัณฑารักษ์ ธิวงค์ 
5 8877 เด็กหญิงรวิภา น้อยประสาน 
6 8879 เด็กหญิงปพิชญา แหนคำ 
7 8882 เด็กชายปณิธิ คำยัน 
8 8999 เด็กหญิงนงนภัส เตชะนันท์ 
9 9003 เด็กชายเสรีภาพ แสงทองล้วน 
10 9010 เด็กชายนนทกร ทากิซาว่า 
11 9078 เด็กหญิงณัฎฐณิชา พฤกษาวโรทัย 
12 9150 เด็กหญิงณภัทร แสงแลบ 
13 9164 เด็กหญิงวริศรา ธนูศร 
14 9175 เด็กชายธีรดนย์ จันทร์เทพ 
15 9203 เด็กหญิงเขมมิกา ต่างใจ 
16 9218 เด็กหญิงเขมจิรา เกื้อชยังกูร 
17 9678 เด็กหญิงประภัสสร เด็ดขาด 
18 9721 เด็กชายภูมิพัฒน์ จิณฑะจิตต์ 
19 9867 เด็กชายภูมิ สีชมภู 
20 9870 เด็กหญิงรัญชิดา บำเหน็จ 
21 9896 เด็กชายวุฒิรินทร์ เหราบัตย์ 
22 9956 เด็กชายธนดล เครือคำ 
23 10025 เด็กหญิงทิชา นวังคสัตฤศาสน์ 
24 10048 เด็กหญิงสิริขวัญ แสงจันทร์


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1     ครูปรานี  หน่อเรือง       

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 8506 เด็กชายสรวิชญ์ กาบุญก้ำ 
2 8507 เด็กหญิงอริศรา ศรีวิชัย 
3 8544 เด็กชายศุภกร ตันตระกูล 
4 8555 เด็กหญิงสุทิกานต์ หงษ์หิน 
5 8585 เด็กชายปวรุฒน์ คำไพโรจน์ 
6 8603 เด็กหญิงปุณณิภา ชินวงค์ 
7 8622 เด็กชายวิทวัส สันวงค์ 
8 8638 เด็กหญิงพีรดา เมฆวิศิษฏิ์ 
9 8645 เด็กชายภควรรษฐิ์ ยุวรรณ 
10 8650 เด็กชายพลพล ชูเชิด 
11 8765 เด็กชายณัฐกานต์ ทองหล่อ 
12 9221 เด็กชายศรายุธ อิมาอิ 
13 9529 เด็กหญิงรัตติกาล มะโนคำ 
14 9584 เด็กหญิงพิชญ์สินี เลิศไกรวัล  
15 9589 เด็กหญิงอิศราภรณ์ เทเวศ  
16 9595 เด็กชายสิรดนัย ปัญญาหล้า  
17 9597 เด็กหญิงศรัญญา ตาผาบ  
18 9605 เด็กชายสุรยุทธ คำธิตา  
19 9607 เด็กชายพัฒนา วงค์สิทธิ์  
20 9615 เด็กชายภาราดา วงค์จักร  
21 9643 เด็กหญิงอริยา จับใจนาย  
22 9662 เด็กชายศุภกฤต ร้องขันแก้ว  
23 9666 เด็กชายอภิสิทธิ์ สงวนสิทธิ์  
24 9696 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชื่นอรุณชัย  
25 9717 เด็กชายศิรวิชญ์ อะคะโล  
26 9802 เด็กหญิงจารุศิริ แมดเจริญ  
27 9840 เด็กหญิงณัฐณิชา ทิศอุ่น  
28 9892 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บุญชวนทรัพย์  
29 10004 เด็กชายธีราวิชญ์ สินสะสาย นักเรียนใหม่ 
30 10026 เด็กหญิงญาดาวี สุธรรม นักเรียนใหม่
31 10041 เด็กหญิงดรุณี วางท่า นักเรียนใหม่
32 10055 เด็กชายณพล มณีจันสุข นักเรียนใหม่
33 10077 เด็กหญิงกาญจนาภา ไพศาลฤทธิ์ นักเรียนใหม่
34 10089 เด็กหญิงนุชนาฎ ศรีปัญญา นักเรียนใหม่


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2     ครูอาทิตยา  ชัยวัฒน์    

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 8538 เด็กหญิงชมภูนุช ใจจุมปา 
2 8554 เด็กชายนวภูมิ อัดทะวงค์ 
3 8557 เด็กหญิงธัญรดา อัครจิรัฏฐิกาล 
4 8710 เด็กชายณัฐภัทร ทันอินทรอาจ 
5 8797 เด็กหญิงกมลรัตน์ วัฒนศรีสุชากุล 
6 8802 เด็กหญิงนพัสร งามวิเศษสิริ 
7 8876 เด็กชายวรปรัชญ์ แก้วสุข 
8 9163 เด็กหญิงธนัญชญา สมบัติ  
9 9582 เด็กหญิงปรีติ มณีรัตน์  
10 9583 เด็กหญิงอภิชาดา คำจันวงษา  
11 9587 เด็กชายสมพร สวัสดิ์สาร  
12 9592 เด็กชายสุนันทชัย ใจสุข  
13 9596 เด็กชายเจษฎากร ปัญญาไหว  
14 9608 เด็กหญิงพิชญา ชมพาน  
15 9609 เด็กหญิงวิชชุตา จันต๊ะคาด  
16 9613 เด็กชายณัชพล มะลิ  
17 9620 เด็กหญิงศิริพิชญ์ คงประดิษฐ์  
18 9622 เด็กชายฐานทัพ ท้าวภูธร  
19 9633 เด็กหญิงมณีรัตน์ สิทธิพรม  
20 9638 เด็กชายชนาธิป สง่าศรี  
21 9647 เด็กชายธีรัตน์ วรนิธิทิตติ์กุล  
22 9669 เด็กหญิงธิติมา ชีวรัตนพงษ์  
23 9692 เด็กหญิงเรืองอำไพ ชัยชนะ  
24 9711 เด็กชายสุรชัย ทิพากร  
25 9715 เด็กหญิงมิกิ ฮิกูชิ  
26 9740 เด็กหญิงณัชชา วุฒิชมภู  
27 9745 เด็กหญิงภัคจิรา เวียงโอสถ  
28 9806 เด็กชายโสภณวิญช ศิริบุตร  
29 9812 เด็กหญิงปาริฉัตร ตาราม  
30 9889 เด็กชายนวมินทร์ ดรหลักคำ  
31 9967 เด็กชายนริศ เบทู นักเรียนใหม่ 
32 10005 เด็กหญิงพรนัชชา บำรุงจิตร นักเรียนใหม่ 
33 10057 เด็กชายวัชรากร พวงทอง นักเรียนใหม่ 
34 10082 เด็กหญิงขวัญชนก พินิจงาม นักเรียนใหม่ 
35 10092 เด็กชายณัฐวัฒน์ สุขเกษม นักเรียนใหม่


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (Intensive)     ครูแสงระวี  เทพภิบาล             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 8508 เด็กชายพิชชากร อาษา  
2 8519 เด็กหญิงพิมพ์พิไล ชัยปัน 
3 8529 เด็กหญิงธัญญาพร พันสุภะ 
4 8623 เด็กชายวชิรวิทย์ สิทธิอาษา 
5 8690 เด็กชายชิดชัย จันทร์แก้ว 
6 8725 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุรีรัตน์ 
7 8772 เด็กหญิงทอฝัน เจริญศรี 
8 8804 เด็กหญิงไชยาภรณ์ พรพิสุทธิ์วงศ์ 
9 8855 เด็กหญิงกมลวรรณ กันทะแก้ว 
10 9182 เด็กชายณัฐกรณ์ สิงห์กา 
11 9440 เด็กหญิงภูพิชญา ใจเสาร์ 
12 9577 เด็กหญิงฐิติยา ศรีประยูรไพศาล 
13 9586 เด็กชายทศางค์ แสงคำ 
14 9591 เด็กชายพงศภัค สิทธิขันแก้ว 
15 9602 เด็กชายณัฐภัทร สุริยะ 
16 9604 เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมทรัพย์ศิริ 
17 9606 เด็กหญิงนวพร บัวติ๊บ 
18 9610 เด็กชายมกรธวัช กุลพงษ์ 
19 9649 เด็กหญิงภทรพร ศรีวิชัย 
20 9655 เด็กชายธนพล หอมสุคนธ์ 
21 9660 เด็กหญิงญานิศา ปินตา 
22 9667 เด็กหญิงสิรภัทร พยุยงค์ 
23 9668 เด็กหญิงชลนิชา ชัยประหลาด 
24 9675 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองแสน 
25 9683 เด็กหญิงชาลินี จันทาพูน 
26 9685 เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญเต็ม 
27 9699 เด็กหญิงจิณห์นิภา บำเพ็ญพิทักษ์ 
28 9741 เด็กหญิงธิชากร ยานะ 
29 9854 เด็กหญิงโสภา บุญมี 
30 9876 เด็กชายภูธเนศ ศรีพุทธา 
31 9877 เด็กหญิงภาวิณี ศรีพุทธา 
32 10027 เด็กหญิงณิฌารีย์ ฟุ้งพงศธร 
33 10035 เด็กหญิงพิชยา ทนันชัย 
34 10040 เด็กหญิงนฤชา มงคลโพธิ์รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 (Intensive)     ครูจินตนา  พุทธิมูล          

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 8509 เด็กชายบุริศร์ อาทิตย์สาม  
2 8515 เด็กชายธีร์ธวัช แก้วชมภู  
3 8516 เด็กหญิงณัฐณิชา ตันสุวรรณ  
4 8527 เด็กหญิงศศิประภา ดอนลาว  
5 8543 เด็กชายธนรัตน์ ไชยสมบูรณ์  
6 8547 เด็กชายวุฒิไทย เวทะธรรม  
7 8841 เด็กหญิงจิณณพัต ใจหาญ  
8 8854 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รินปัน  
9 8860 เด็กหญิงฐิติยา พงษ์ปัญญาศรี  
10 9068 เด็กหญิงลีลาวดี จรัสรุ่งแสง  
11 9200 เด็กหญิงเอ็นดู มาวิน  
12 9445 เด็กหญิงแรกขวัญ แสงจันทร์ 
13 9580 เด็กหญิงสมัชญา ชววิกรานต์ 
14 9581 เด็กหญิงวริศรา จันถิระติกุล 
15 9588 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หาญจริง 
16 9594 เด็กหญิงพันธุมาศ กันทา 
17 9598 เด็กหญิงพรพิงค์ พฤกษางกูร 
18 9600 เด็กหญิงวาสนา ชัยมูลมั่ง 
19 9601 เด็กชายพนธกร เทพวงค์ 
20 9611 เด็กหญิงสรณ์สิริ ศิริวิวัฒนากุล 
21 9614 เด็กชายพบธรรม เวียงโอสถ 
22 9616 เด็กชายกรวิชญ์ ท้าวชัยมูล 
23 9619 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เสกสันติสกุล 
24 9621 เด็กชายนัทธพงค์ เหล่ามะโฮง 
25 9624 เด็กชายปฏิภาณ ทสุยะ 
26 9625 เด็กหญิงเบญจพร เทศกุล 
27 9634 เด็กหญิงเนตรชนก ละอองนวลพานิช 
28 9640 เด็กหญิงณัฐภัทรา ยาสุวรรณ์ 
29 9651 เด็กหญิงชนิกานต์ อุ่ยสันติวงศ์ 
30 9654 เด็กหญิงมัญชุภา จุลโลบล 
31 9656 เด็กหญิงโศรดา หวังเสรีกุล 
32 9658 เด็กหญิงกมลนัทธ์ ลีน 
33 9659 เด็กชายศศิศ รูปะวิเชตร 
34 9680 เด็กหญิงสลิลทิพย์ สายต๊ะวัง 
35 9700 เด็กหญิงพิชญาพร สอนอาจ 
36 9710 เด็กชายบุญญฤทธิ์ หรุ่นสมบูรณ์ 
37 9719 เด็กชายอานุภาพ คุณดอย 
38 9878 เด็กหญิงชลดา สิงห์ชัย 

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (Intensive)           

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  คะแนน
1 9588 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หาญจริง 
2 9594 เด็กหญิงพันธุมาศ กันทา 
3 9654 เด็กหญิงมัญชุภา จุลโลบล 
4 8516 เด็กหญิงณัฐณิชา ตันสุวรรณ 
5 8841 เด็กหญิงจิณณพัต ใจหาญ 
6 9611 เด็กหญิงสรณ์สิริ ศิริวิวัฒนากุล 
7 9625 เด็กหญิงเบญจพร เทศกุล 
8 9614 เด็กชายพบธรรม เวียงโอสถ 
9 9651 เด็กหญิงชนิกานต์ อุ่ยสันติวงศ์ 
10 8527 เด็กหญิงศศิประภา ดอนลาว 
11 9581 เด็กหญิงวริศรา จันถิระติกุล 
12 9598 เด็กหญิงพรพิงค์ พฤกษางกูร 
13 9719 เด็กชายอานุภาพ คุณดอย 
14 9656 เด็กหญิงโศรดา หวังเสรีกุล 
15 9640 เด็กหญิงณัฐภัทรา ยาสุวรรณ์ 
16 8854 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รินปัน 
17 8543 เด็กชายธนรัตน์ ไชยสมบูรณ์ 
18 9600 เด็กหญิงวาสนา ชัยมูลมั่ง 
19 9658 เด็กหญิงกมลนัทธ์ ลีน 
20 9659 เด็กชายศศิศ รูปะวิเชตร 
21 9068 เด็กหญิงลีลาวดี จรัสรุ่งแสง 
22 9634 เด็กหญิงเนตรชนก ละอองนวลพานิช 
23 9710 เด็กชายบุญญฤทธิ์ หรุ่นสมบูรณ์ 
24 8515 เด็กชายธีร์ธวัช แก้วชมภู 
25 8547 เด็กชายวุฒิไทย เวทะธรรม 
26 9200 เด็กหญิงเอ็นดู มาวิน 
27 8860 เด็กหญิงฐิติยา พงษ์ปัญญาศรี 
28 9580 เด็กหญิงสมัชญา ชววิกรานต์ 
29 9680 เด็กหญิงสลิลทิพย์ สายต๊ะวัง 
30 9621 เด็กชายนัทธพงค์ เหล่ามะโฮง 
31 9624 เด็กชายปฏิภาณ ทสุยะ 
32 9878 เด็กหญิงชลดา สิงห์ชัย 
33 9700 เด็กหญิงพิชญาพร สอนอาจ 
34 9445 เด็กหญิงแรกขวัญ แสงจันทร์ 
35 9601 เด็กชายพนธกร เทพวงค์ 
36 8509 เด็กชายบุริศร์ อาทิตย์สาม 
37 9619 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เสกสันติสกุล 
38 9616 เด็กชายกรวิชญ์ ท้าวชัยมูล 
39 9683 เด็กหญิงชาลินี จันทาพูน 
40 9699 เด็กหญิงจิณห์นิภา บำเพ็ญพิทักษ์ 
41 9667 เด็กหญิงสิรภัทร พยุยงค์ 
42 8772 เด็กหญิงทอฝัน เจริญศรี 
43 9586 เด็กชายทศางค์ แสงคำ 
44 9577 เด็กหญิงฐิติยา ศรีประยูรไพศาล 
45 9649 เด็กหญิงภทรพร ศรีวิชัย 
46 8725 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุรีรัตน์ 
47 9182 เด็กชายณัฐกรณ์ สิงห์กา 
48 9854 เด็กหญิงโสภา บุญมี 
49 9591 เด็กชายพงศภัค สิทธิขันแก้ว 
50 8855 เด็กหญิงกมลวรรณ กันทะแก้ว 
51 9604 เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมทรัพย์ศิริ 
52 9668 เด็กหญิงชลนิชา ชัยประหลาด 
53 8519 เด็กหญิงพิมพ์พิไล ชัยปัน 
54 9610 เด็กชายมกรธวัช กุลพงษ์ 
55 8623 เด็กชายวชิรวิทย์ สิทธิอาษา 
56 9660 เด็กหญิงญานิศา ปินตา 
57 9675 เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองแสน 
58 9606 เด็กหญิงนวพร บัวติ๊บ 
59 9602 เด็กชายณัฐภัทร สุริยะ 
60 9655 เด็กชายธนพล หอมสุคนธ์ 
61 9877 เด็กหญิงภาวิณี ศรีพุทธา 
62 8804 เด็กหญิงไชยาภรณ์ พรพิสุทธิ์วงศ์ 
63 9440 เด็กหญิงภูพิชญา ใจเสาร์ 
64 8508 เด็กชายพิชชากร อาษา 
65 8529 เด็กหญิงธัญญาพร พันสุภะ 
66 8690 เด็กชายชิดชัย จันทร์แก้ว 
67 9685 เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญเต็ม 
68 9741 เด็กหญิงธิชากร ยานะ 
69 9876 เด็กชายภูธเนศ ศรีพุทธา 
70 10027 เด็กหญิงณิฌารีย์ ฟุ้งพงศธร 
71 10035 เด็กหญิงพิชยา ทนันชัย 
72 10040 เด็กหญิงนฤชา มงคลโพธิ์


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1     ครูปัทมา  อภิชัย                   

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ
1 8108 เด็กชายกิตติพงษ์ เกษรินนิราศ 
2 8179 เด็กชายเสฎฐวุฒิ บริสุทธิ์ 
3 8180 เด็กหญิงทิตฐิตา คำเหลือง 
4 8186 เด็กชายมนัส สุวรรณเจริญ 
5 8187 เด็กหญิงจันทร์จิรา เวียงโอสถ 
6 8193 เด็กชายพลกฤษ พัฒนานุภาพ 
7 8204 เด็กชายศิวกร สิทธิวงค์ 
8 8351 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฌอมื่อ 
9 8431 เด็กหญิงสุจิตรา ชุ่มอินทร์จักร 
10 8462 เด็กชายอติวิชช์ หอมดอก 
11 8504 เด็กหญิงปุสญาพร ชาติเวียง 
12 8536 เด็กหญิงรวิสรา วงศ์มูล 
13 8749 เด็กชายธีรภัทร์ สุวรรณโน 
14 8790 เด็กชายธนากร เพชรพย้อม  
15 8807 เด็กชายศุภกฤต สิงสัญ  
16 9034 เด็กชายภูรี ศรีเจริญจิตร์  
17 9231 เด็กหญิงณัฐชา ปั้นนาค  
18 9232 เด็กชายเบญจม์ภัทร เนตรยอง  
19 9236 เด็กชายชวชัย ทองผล  
20 9248 เด็กหญิงจิรวรรณ ก้างออนตา  
21 9249 เด็กชายอิทธิพล สุริวงษ์  
22 9255 เด็กชายวิวัฒนา ดอนลาว  
23 9259 เด็กชายอัครภูมิ แก้วสมฤทธิ์  
24 9262 เด็กหญิงสุภัค ชีวรัตนพงษ์  
25 9267 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถาบุตร  
26 9273 เด็กหญิงพัณณิดา ทรายหมอ  
27 9306 เด็กชายคณิศร์ บุญบำรุง  
28 9335 เด็กชายประสิทธิชัย ศรีโชติ  
29 9341 เด็กหญิงพรรณชนก โลมะวิสัย  
30 9358 เด็กชายวรเมธ ธรรมตา 
31 9359 เด็กชายสุรนาท สีหนาถ 
32 9521 เด็กหญิงหฤทัย โลหะ 
33 9522 เด็กหญิงณัฐชา สาตุศาสตร์ 
34 9672 เด็กชายณัฐชา บุญยศ 
35 9751 เด็กหญิงสิริยากร ชินรัตน์ 
36 9846 เด็กหญิงพุทธรักษา เพ็ชรรัตน์ 
37 9861 เด็กชายเบนยามิน พระพรนิรันดร์ 
38 9912 เด็กชายภูชิต สิทธิ นักเรียนใหม่
39 9916 เด็กชายวิทวัส ขจรกิจสำราญ นักเรียนใหม่
40 9961 เด็กหญิงอาทิตยา นามติ๊บ นักเรียนใหม่
41 9984 เด็กหญิงมาโอ๊ะ ยาชิตะ นักเรียนใหม่
42 10105 เด็กหญิงสุพัตรา จันทาพูน นักเรียนใหม่


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2     ครูจิรารัตน์  พินิจ              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ
1 8168 เด็กหญิงกนกพร คลังธนมุกดา 
2 8185 เด็กหญิงธนิกา จิตนาวณิชย์ 
3 8198 เด็กหญิงธาริณี ศรียงค์ 
4 8238 เด็กชายศุภกฤต หรดี 
5 8320 เด็กหญิงปนัดดา ศรีธิเดช 
6 8502 เด็กชายภานุวัฒน์ ตาคำนิล 
7 8517 เด็กชายธนภัทร ตันแจ้ 
8 8637 เด็กชายสิรวิชญ์ เจริญบุญ 
9 8668 เด็กชายพีรวิชญ์ รอตภัย 
10 8808 เด็กหญิงสิริญญา สีทองทาบ 
11 9028 เด็กชายฐิตินันท์ ไชยองค์การ 
12 9033 เด็กชายภคนันท์ รักสุริยา 
13 9229 เด็กหญิงธนพร แก้วมูล 
14 9246 เด็กหญิงจิตตินาท สุตะวงค์ 
15 9250 เด็กชายขวัญพ่อ มณีจักร 
16 9289 เด็กชายทินภัทร กับปะหะ 
17 9294 เด็กหญิงกวิสรา นาคะ 
18 9296 เด็กหญิงมานินี นาคส่องแสง 
19 9297 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สินสุรินทร์ 
20 9299 เด็กชายพลาธิป จันต๊ะนารี 
21 9342 เด็กหญิงธรรม์ชนก โลมะวิสัย 
22 9347 เด็กชายทิตธามทัพพ์ รอดสุวรรณ์ 
23 9353 เด็กหญิงสุชัญญา นันตาเครือ 
24 9373 เด็กชายประวีร์ ปัญญาแจ่ม 
25 9432 เด็กชายเสกสรร แก้วปันมา 
26 9486 เด็กหญิงตวิษา วังรุ่งโรจน์ 
27 9502 เด็กหญิงศศิประภา นามะยอม 
28 9519 เด็กหญิงสุกัณฑา วงค์คำ 
29 9573 เด็กหญิงภัคธีมา สมบัติ 
30 9663 เด็กชายกิตติพันธ์ จิตกุศล 
31 9677 เด็กชายดวงนิมิตร ศรีวิชัย 
32 9705 เด็กชายธนสิน ศรีเมืองสุข 
33 9722 เด็กหญิงณัฐณิชา จิณทะจิตต์ 
34 9729 เด็กหญิงสุมิตรา วงศ์น๊อด 
35 9836 เด็กชายวรบรรณ ปิติสิทธิ์ 
36 9872 เด็กหญิงกุลธิดา บำเหน็จ 
37 9893 เด็กชายตันติกร ปันติ 
38 9998 เด็กชายณัฐพล วสันต์ นักเรียนใหม่
39 10011 เด็กชายธีรภัทร แชป้อกู่ นักเรียนใหม่
40 10065 เด็กชายพลกฤต พงษ์มุกดา นักเรียนใหม่
41 10078 เด็กชายศุภกรณ์ เตชะวนนท์ นักเรียนใหม่
42 10083 เด็กชายธนพงษ์ อินตายวง นักเรียนใหม่   


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3     ครูภันว์สิญา  กาบุญก้ำ              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ
1 8179 เด็กชายเสฎฐวุฒิ บริสุทธิ์ 
2 8351 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฌอมื่อ 
3 8504 เด็กหญิงปุสญาพร ชาติเวียง 
4 8807 เด็กชายศุภกฤต สิงสัญ 
5 9034 เด็กชายภูรี ศรีเจริญจิตร์ 
6 9236 เด็กชายชวชัย ทองผล  
7 9249 เด็กชายอิทธิพล สุริวงษ์  
8 9259 เด็กชายอัครภูมิ แก้วสมฤทธิ์  
9 9267 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถาบุตร  
10 9273 เด็กหญิงพัณณิดา ทรายหมอ  
11 9335 เด็กชายประสิทธิชัย ศรีโชติ  
12 9342 เด็กหญิงธรรม์ชนก โลมะวิสัย  
13 9353 เด็กหญิงสุชัญญา นันตาเครือ  
14 9373 เด็กชายประวีร์ ปัญญาแจ่ม  
15 9432 เด็กชายเสกสรร แก้วปันมา  
16 9486 เด็กหญิงตวิษา วังรุ่งโรจน์  
17 9573 เด็กหญิงภัคธีมา สมบัติ  
18 9663 เด็กชายกิตติพันธ์ จิตกุศล  
19 9677 เด็กชายดวงนิมิตร ศรีวิชัย  
20 9705 เด็กชายธนสิน ศรีเมืองสุข  
21 9722 เด็กหญิงณัฐณิชา จิณทะจิตต์  
22 9729 เด็กหญิงสุมิตรา วงศ์น๊อด  
23 9836 เด็กชายวรบรรณ ปิติสิทธิ์  
24 10065 เด็กชายพลกฤต พงษ์มุกดา นักเรียนใหม่ 
25 9912 เด็กชายภูชิต สิทธิ นักเรียนใหม่ 
26 9961 เด็กหญิงอาทิตยา นามติ๊บ นักเรียนใหม่ 
27 10105 เด็กหญิงสุพัตรา จันทาพูน นักเรียนใหม่     


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3  (Intensive)     ครูภัทราวรรณ  กราวสาม             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 8178 เด็กหญิงณัฎฐวดี อุไรเวศ  
2 8183 เด็กหญิงณิชากร วุฒิชัย  
3 8363 เด็กหญิงณิชากานต์ ไชยสุข  
4 8522 เด็กชายธีรพงศ์ ดวงคำ  
5 8525 เด็กชายเนติธร หนูใหญ่  
6 8636 เด็กหญิงบัญจรัตน์ คำเรือง  
7 8659 เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยชะนาญ  
8 8884 เด็กชายวัฒนา จินดาศิริพงศ์  
9 8888 เด็กหญิงนภัสสร ทูลกาศ  
10 9072 เด็กหญิงณิชาวีย์ ดีอินทร์  
11 9226 เด็กชายชนกชนม์ ช่วยดู  
12 9228 เด็กหญิงวรดา ศรีอินต๊ะ  
13 9233 เด็กหญิงวรารัตน์ งอนงอก  
14 9241 เด็กชายภัทรธร แก้วเลิศ  
15 9269 เด็กชายฑีฆายุ แก้ววงค์  
16 9276 เด็กชายสัณหณัฐ ถนอมจินดา 
17 9278 เด็กชายวิศรุจ สุขทอง 
18 9283 เด็กชายชณพล อาจกล้า 
19 9287 เด็กชายขจรเกียรติ ชัชวรัตน์ 
20 9303 เด็กชายวรากร ศรีนุช 
21 9340 เด็กชายสิทธิโชค นามวงค์ 
22 9346 เด็กหญิงชนัญญา อนุรักษ์ 
23 9357 เด็กชายกิตติภรณ์ แก้วแกมจันทร์ 
24 9708 เด็กหญิงณิชา ผ้าเจริญ 
25 9725 เด็กชายอธิกฤตย์ เภาเจริญ 
26 9830 เด็กชายธนาธิป คชฉวีวงษ์ 
27 9885 เด็กชายชรอยบุญ บุญรอด 
28 9906 เด็กหญิงฐานะมาศ อรัญปักษ์ รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4  (Intensive)     ครูอำพัน  ด่านสวัสดิ์             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 8190 เด็กหญิงจิรชยา อินตาธิ  
2 8191 เด็กหญิงรักษิตา น้อยประสาน  
3 8192 เด็กชายศุธาวัฒน์ สอาดเอี่ยม  
4 8194 เด็กหญิงจิตติภรณ์ จักรวิวัฒนากุล  
5 8369 เด็กชายสัณหณัฐ สุรีรัตน์  
6 8503 เด็กชายสถิรพงศ์ พีระเชื้อ  
7 8535 เด็กชายพีรภาส นัยติ๊บ  
8 8548 เด็กชายณัฐกมล คำมา  
9 8549 เด็กชายชยานันต์ วุฒิชมภู  
10 8601 เด็กหญิงกมลชินี วารีพิทักษ์  
11 8853 เด็กชายนิวัต จางจิตกิจไพบูลย์  
12 8874 เด็กชายมณินทร นันทวโนทยาน  
13 9169 เด็กชายปฏิพัทธ์ ประสิทธิ์  
14 9178 เด็กหญิงณิชา สกุลวงศ์ธนา  
15 9227 เด็กชายภูชิชญ์ เนมินทอน  
16 9239 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำอ้าย  
17 9243 เด็กหญิงชนิสรา แสงสุข  
18 9245 เด็กชายบักโจงมิน สุตะวงค์  
19 9251 เด็กชายฐิตวีร์ ศรีตะวัน  
20 9253 เด็กชายเวทิน นิเท  
21 9285 เด็กชายณัฎฐ์ เฮงสนั่นกูล  
22 9293 เด็กชายต้นทอง ปะนอกดง  
23 9314 เด็กหญิงอินทิราภรณ์ อุ่นหน้อย  
24 9325 เด็กชายธิติชัย แซ่โง้ว  
25 9348 เด็กชายสาริน ราชวงศ์  
26 9364 เด็กชายธนภูมิ ยาท้วม  
27 9365 เด็กหญิงชนิตา สุญาสิทธิ์  
28 9384 เด็กชายเสฎฐนันท์ ศรีมุก  
29 9881 เด็กหญิงณัฎฐพร รีรักษ์  


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (Intensive)             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 9285 เด็กชายณัฎฐ์ เฮงสนั่นกูล  
2 9243 เด็กหญิงชนิสรา แสงสุข  
3 9348 เด็กชายสาริน ราชวงศ์  
4 8874 เด็กชายมณินทร นันทวโนทยาน  
5 8503 เด็กชายสถิรพงศ์ พีระเชื้อ  
6 9251 เด็กชายฐิตวีร์ ศรีตะวัน  
7 9314 เด็กหญิงอินทิราภรณ์ อุ่นหน้อย  
8 8549 เด็กชายชยานันต์ วุฒิชมภู  
9 9365 เด็กหญิงชนิตา สุญาสิทธิ์  
10 9384 เด็กชายเสฎฐนันท์ ศรีมุก  
11 8190 เด็กหญิงจิรชยา อินตาธิ  
12 8191 เด็กหญิงรักษิตา น้อยประสาน  
13 9293 เด็กชายต้นทอง ปะนอกดง  
14 8853 เด็กชายนิวัต จางจิตกิจไพบูลย์  
15 9239 เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำอ้าย  
16 9325 เด็กชายธิติชัย แซ่โง้ว  
17 9178 เด็กหญิงณิชา สกุลวงศ์ธนา  
18 8601 เด็กหญิงกมลชินี วารีพิทักษ์  
19 8194 เด็กหญิงจิตติภรณ์ จักรวิวัฒนากุล  
20 9364 เด็กชายธนภูมิ ยาท้วม  
21 8535 เด็กชายพีรภาส นัยติ๊บ  
22 8192 เด็กชายศุธาวัฒน์ สอาดเอี่ยม  
23 9253 เด็กชายเวทิน นิเท  
24 9169 เด็กชายปฏิพัทธ์ ประสิทธิ์  
25 8548 เด็กชายณัฐกมล คำมา  
26 8369 เด็กชายสัณหณัฐ สุรีรัตน์  
27 9330 เด็กชายวรพล คันธวังอินทร์  
28 9227 เด็กชายภูชิชญ์ เนมินทอน  
29 9245 เด็กชายบักโจงมิน สุตะวงค์  
30 9881 เด็กหญิงณัฎฐพร รีรักษ์  
31 9233 เด็กหญิงวรารัตน์ งอนงอก  
32 9303 เด็กชายวรากร ศรีนุช  
33 9287 เด็กชายขจรเกียรติ ชัชวรัตน์  
34 8183 เด็กหญิงณิชากร วุฒิชัย  
35 8888 เด็กหญิงนภัสสร ทูลกาศ  
36 8178 เด็กหญิงณัฎฐวดี อุไรเวศ  
37 9072 เด็กหญิงณิชาวีย์ ดีอินทร์  
38 9283 เด็กชายชณพล อาจกล้า  
39 9340 เด็กชายสิทธิโชค นามวงค์  
40 8636 เด็กหญิงบัญจรัตน์ คำเรือง  
41 8522 เด็กชายธีรพงศ์ ดวงคำ  
42 8525 เด็กชายเนติธร หนูใหญ่  
43 9228 เด็กหญิงวรดา ศรีอินต๊ะ  
44 9278 เด็กชายวิศรุจ สุขทอง  
45 9708 เด็กหญิงณิชา ผ้าเจริญ  
46 9226 เด็กชายชนกชนม์ ช่วยดู  
47 9276 เด็กชายสัณหณัฐ ถนอมจินดา  
48 9241 เด็กชายภัทรธร แก้วเลิศ  
49 8363 เด็กหญิงณิชากานต์ ไชยสุข  
50 9269 เด็กชายฑีฆายุ แก้ววงค์  
51 9346 เด็กหญิงชนัญญา อนุรักษ์  
52 9830 เด็กชายธนาธิป คชฉวีวงษ์  
53 9885 เด็กชายชรอยบุญ บุญรอด  
54 9357 เด็กชายกิตติภรณ์ แก้วแกมจันทร์  
55 9725 เด็กชายอธิกฤตย์ เภาเจริญ  
56 8884 เด็กชายวัฒนา จินดาศิริพงศ์  
57 8659 เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยชะนาญ  
58 9906 เด็กหญิงฐานะมาศ อรัญปักษ์  

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1     ครูณิชกมล  สมร่าง         

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 7923 เด็กหญิงธิตินันท์ ศิริส้าว  
2 7951 เด็กหญิงเกตน์นิภา เฌอมื่อ  
3 8142 เด็กหญิงธนัชญา ตันสุวรรณ  
4 8143 เด็กหญิงจารุวรรณ ดวงแก้ว  
5 8651 เด็กหญิงลลิตภัทร อินทร์ชน  
6 8873 เด็กชายภพบุญ ยศทา  
7 8899 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อมรจิรฉาย  
8 8904 เด็กหญิงสุวิชาดา เกษคำ  
9 8905 เด็กชายศุภเชษฐ์ ร้องขันแก้ว  
10 8910 เด็กชายปัญญา วงค์สถาน  
11 8919 เด็กชายอมรพงศ์ ตาเปี๋ย  
12 8932 เด็กชายภูบดี เขื่อนศิริ  
13 8957 เด็กหญิงพัชรีกร คำเมือง  
14 8968 เด็กชายสรวิศ สิทธิปัญญา 
15 8976 เด็กหญิงไอรินดา สงค์ประเสริฐ 
16 9000 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใหม่ใจ 
17 9001 เด็กชายธนดล กันทะขู้ 
18 9005 เด็กชายไตรภักดิ์ วงค์ปางมูล 
19 9008 เด็กหญิงคุณิตา ราญรอน 
20 9022 เด็กหญิงอาทิตยา ตั้งตระกูล 
21 9066 เด็กชายธนวัฒน์ อยู่อินทร์ 
22 9073 เด็กชายวชิรวิทย์ แสนคำวงศ์ 
23 9100 เด็กชายนิกสันต์ แซ่ลี 
24 9160 เด็กชายวิภพ ลักษณาการ 
25 9230 เด็กหญิงพิมพ์พิไล จองสุรีย์ภาส 
26 9254 เด็กหญิงทัตพร นิเท 
27 9336 เด็กชายธนายุต สิทธิแก้ว 
28 9664 เด็กหญิงอรอนงค์ วงศ์สุภา 
29 10050 เด็กชายสหัสวรรษ ตันแก้ว นักเรียนใหม่
30 9898 เด็กหญิงศรัณยา ศรีจันทร์ปลิว นักเรียนใหม่
31 9954 เด็กหญิงสุภาพร แซ่ลี นักเรียนใหม่
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2     ครูประนอม  ปัญโญ       

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ
1 7654 เด็กชายติณณ์ แสนเมือง 
2 7818 เด็กชายผดุงเกียรติ สิทธิวงค์เป็ง 
3 7821 เด็กหญิงสุวิชาดา ใจปาละ 
4 7850 เด็กหญิงธีรดา กันตีมูล 
5 7900 เด็กหญิงแก้วกาญจน์ สุระรีน 
6 7982 เด็กหญิงจันทร์จิรา อามอ 
7 8007 เด็กชายภูสิทธิ์ ตาคำ 
8 8129 เด็กชายพิสุทธิ์ ควรพูนผล 
9 8141 เด็กชายชนะโชค บางโพ 
10 8171 เด็กหญิงอาทิตยา วรรณต๊ะ 
11 8182 เด็กหญิงสาธิตา สรงประภา 
12 8270 เด็กหญิงสาริณี สิทธิจีรัง 
13 8373 เด็กชายสหัสวรรษ พุทธสาร 
14 8403 เด็กหญิงพัชรีภรณ์ อิโนอุเวะ 
15 8903 เด็กหญิงธันยธรณ์ บุญมากาศ 
16 8911 เด็กชายรัชพล วงศ์ชัย 
17 8920 เด็กชายณรงค์พล จันทาพูน 
18 8929 เด็กหญิงวรุณยุภา มีมานะ 
19 8944 เด็กชายอุกกฤษฎ์ คำด้วง 
20 8992 เด็กหญิงธันยมัย เลิศรมยานันท์ 
21 9009 เด็กหญิงคณิติน ราญรอน 
22 9027 เด็กหญิงณิชานาฎ รินนายรักษ์ 
23 9076 เด็กชายชลัมพล สุขประเสริฐ 
24 9097 เด็กหญิงประกายแก้ว ธรรมดา  
25 9176 เด็กหญิงนฤมล บุญประเสริฐ  
26 9185 เด็กหญิงธนพร ทองนาค  
27 9324 เด็กหญิงอัญชญา แสนโชคพาณิชย์  
28 9481 เด็กชายณัฐพงค์ เมฆิน  
29 9910 เด็กชายอริญชย์ นิลวงษ์ นักเรียนใหม่ 
30 9897 เด็กชายมารวย พรมมา นักเรียนใหม่ 
31 10032 เด็กชายณัฐพล คำโมนะ นักเรียนใหม่ 
32 10122 เด็กหญิงณิรัชฌา ใจจุมปา นักเรียนใหม่ รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3     ครูลัดดาวัลย์  ศรีวิชัย          

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 8096 เด็กชายเมธามินทร์ แลวงค์นิล  
2 8104 เด็กชายศิวกร ทองหล่อ  
3 8339 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองคำ  
4 8381 เด็กชายอธิบดี กิมสี  
5 8514 เด็กชายรัชญานนท์ ใจจุมปา  
6 8908 เด็กหญิงกมลทิพย์ ปริฉัตร  
7 8913 เด็กหญิงเขมอัปสร ต่อมใจ  
8 8916 เด็กชายธนพล คำปัน  
9 8918 เด็กหญิงจิรัชญา ศิริบาง  
10 8934 เด็กหญิงอุทุมพร บุญสุภารัตน์  
11 8948 เด็กหญิงเมธาวี วิวัฒนะ  
12 8961 เด็กชายวันเฉลิม อารีย์  
13 8967 เด็กหญิงวรกมล สุวรรณไพบูลย์  
14 8980 เด็กหญิงวาสนา พรหมวราการ  
15 8985 เด็กชายณัฐนนท์ ไชยศรี  
16 8993 เด็กหญิงธันยพร เลิศรมยานันท์  
17 9004 เด็กชายสุธิชัย ผาติพิพัฒน์  
18 9045 เด็กหญิงจันทิมา เรือนคำ 
19 9055 เด็กชายกฤตนัย แสงเงินชัย 
20 9151 เด็กชายภานุพงศ์ วงค์เขื่อน 
21 9183 เด็กชายดามพ์   วงศ์กันทา 
22 9323 เด็กหญิงกนกวรรณ ดินดำ 
23 9590 เด็กหญิงณัฐธิดา ทองประกาศิต 
24 9805 เด็กหญิงนิโลบล ภักดีอาษา 
25 9847 เด็กหญิงบุพชาติ เพ็ชรรัตน์ 
26 9859 เด็กหญิงสุพัตรา แสนลี่ 
27 9887 เด็กหญิงนภสมล กัณหะสุต 
28 10045 เด็กชายตฤบดี วงศ์ใหญ่ นักเรียนใหม่
29 10051 เด็กชายธนภูมิ ชัยยะ นักเรียนใหม่
30 10047 เด็กชายวรชิต เตจ๊ะกาศ นักเรียนใหม่
31 9919 เด็กชายโศภิษฐ์ ภูรีโรจน์ นักเรียนใหม่
32 10016 เด็กหญิงวณัชพร โรจนวิทิต นักเรียนใหม่รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4  (Intensive)     ครูแสงเดือน  ตันกูล     
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 7513 เด็กหญิงปาระมี นิลสุข  
2 7635 เด็กชายยศพล มาไกล  
3 7843 เด็กชายณัฐวราโชติ ภูวนารถนุรักษ์  
4 7971 เด็กชายรุจศวัส ใจดี  
5 7984 เด็กชายวิทวัฒน์ มหาวงษ์  
6 8081 เด็กชายพนธกร ศิลาวรรณา  
7 8173 เด็กหญิงชลลดา อนันต์  
8 8438 เด็กหญิงศิริพันธ์ สุภารัตน์  
9 8573 เด็กชายบุญฤทธิ์ กันทา  
10 8814 เด็กชายรัชชานนท์ อิมาอิ  
11 8896 เด็กหญิงวิชญาพร ศิริลักษณ์  
12 8902 เด็กชายภูวมินทร์ สิงห์ทร  
13 8912 เด็กหญิงกณิกา ลีน 
14 8924 เด็กชายวชิรวิทย์ ชายชน 
15 8928 เด็กหญิงมิญชลี จุลโลบล 
16 8931 เด็กชายพงศ์พล บุญวัฒนา 
17 8933 เด็กชายภูธน ร้องขันแก้ว 
18 8935 เด็กหญิงนภสร อินเทพ 
19 8936 เด็กชายภูมิพัฒน์ อยู่แก้ว 
20 8937 เด็กหญิงจิรัชญา รักความสุข 
21 8938 เด็กชายอนุพันธ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์ 
22 8940 เด็กหญิงจารุณี โบรโซท์ 
23 8954 เด็กชายพลวัต มณีรัตนพิสุทธิ์ 
24 8982 เด็กหญิงปิยะธิดา ยามงคล 
25 8983 เด็กหญิงวริษฐา ศรีธิเมืองใจ 
26 8989 เด็กชายศุภวิชญ์ สันทราย 
27 8991 เด็กชายปรินทร์ภัค กีรติยิ่งยง 
28 8996 เด็กชายชญานนท์ ต๊ะยาย 
29 9021 เด็กหญิงจุฬารัตน์ จุมปา  
30 9026 เด็กหญิงขวัญข้าว ใจวงค์  
31 9030 เด็กหญิงอัจฉริยา นาชิน  
32 9720 เด็กชายพชร นาชนเขตต์  
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/5  (Intensive)     ครูบุษกร  ดอนชัย     

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 7820 เด็กหญิงพรสินี รัตนโรม  
2 7826 เด็กหญิงอรนลิน เทียนประสิทธิ์  
3 7864 เด็กหญิงสุพิณญา กาศมณี  
4 7871 เด็กชายสหัสวรรษ เทพภิบาล  
5 7933 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ รัตนวิชัยกุล  
6 7976 เด็กหญิงสิริยากร เกี่ยวบ้านหัน 
7 8032 เด็กหญิงชนิกานต์ เรือนมูล 
8 8097 เด็กชายสุรวิชญ์ ไชยประเสริฐ 
9 8098 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชัชวรัตน์ 
10 8122 เด็กหญิงภัคณา ทบคลัง 
11 8131 เด็กหญิงมนัสชนก จอมแสง 
12 8176 เด็กหญิงชนิกานต์ จะสาร 
13 8290 เด็กหญิงภาสินี สุขสวัสดิ์ 
14 8329 เด็กหญิงภัทรนันฐ์ อิศรานุวัฒน์กุล 
15 8356 เด็กชายปฏิพล พันธุศิลป์ 
16 8469 เด็กหญิงมาลัยทิพย์ โอกาโน้ 
17 8497 เด็กชายพิชญุตม์ เหรียญทอง 
18 8498 เด็กหญิงใบตอง กมลาสิงห์ 
19 8579 เด็กหญิงณัฐรดา ภาพีรนนท์ 
20 8620 เด็กชายวิรัช บุญญกามะ 
21 8644 เด็กหญิงณัฎรภัทรย์ ยุววรรณ 
22 8732 เด็กหญิงรัตนธิดา เครือประเสิรฐ 
23 8914 เด็กหญิงพลอยชมพู ตันศิริ 
24 8917 เด็กหญิงปพิชญา จันทร์ถิระติกุล 
25 8930 เด็กหญิงชวนชม ชูเชื้อ 
26 8939 เด็กหญิงศุภสิริ มณี 
27 8941 เด็กหญิงสุพิชชา สุปินะ 
28 8946 เด็กชายต้นตระการ ปินตาดง 
29 8947 เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์ จันทาพูน 
30 8952 เด็กหญิงกวิสรา ใสมรรคา 
31 8964 เด็กชายปฏิพัทธ์ นิลโขง 
32 8965 เด็กหญิงภานุชนาถ อินทะฐาน 
33 9747 เด็กหญิงกิตติกุล สุขเกษม 
34 9769 เด็กชายสรรเพชญ เลขาศักดิ์ 

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา  2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  (Intensive)     

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล  หมายเหตุ 
1 8914 เด็กหญิงพลอยชมพู ตันศิริ  
2 7871 เด็กชายสหัสวรรษ เทพภิบาล  
3 8122 เด็กหญิงภัคณา ทบคลัง  
4 8930 เด็กหญิงชวนชม ชูเชื้อ  
5 8941 เด็กหญิงสุพิชชา สุปินะ  
6 7820 เด็กหญิงพรสินี รัตนโรม  
7 7826 เด็กหญิงอรนลิน เทียนประสิทธิ์  
8 8329 เด็กหญิงภัทรนันฐ์ อิศรานุวัฒน์กุล  
9 8939 เด็กหญิงศุภสิริ มณี  
10 8965 เด็กหญิงภานุชนาถ อินทะฐาน  
11 8732 เด็กหญิงรัตนธิดา เครือประเสิรฐ  
12 9747 เด็กหญิงกิตติกุล สุขเกษม  
13 8579 เด็กหญิงฐิติรัตน เทพนรินทร์  
14 8131 เด็กหญิงมนัสชนก จอมแสง  
15 8290 เด็กหญิงภาสินี สุขสวัสดิ์  
16 8498 เด็กหญิงใบตอง กมลาสิงห์  
17 8952 เด็กหญิงกวิสรา ใสมรรคา  
18 8097 เด็กชายสุรวิชญ์ ไชยประเสริฐ  
19 8356 เด็กชายปฏิพล พันธุศิลป์  
20 8964 เด็กชายปฏิพัทธ์ นิลโขง  
21 7976 เด็กหญิงสิริยากร เกี่ยวบ้านหัน  
22 8620 เด็กชายวิรัช บุญญกามะ  
23 8917 เด็กหญิงปพิชญา จันทร์ถิระติกุล  
24 9769 เด็กชายสรรเพชญ เลขาศักดิ์  
25 8497 เด็กชายพิชญุตม์ เหรียญทอง  
26 8032 เด็กหญิงชนิกานต์ เรือนมูล  
27 7864 เด็กหญิงสุพิณญา กาศมณี  
28 7933 เด็กหญิงทิพยาภรณ์ รัตนวิชัยกุล  
29 8469 เด็กหญิงมาลัยทิพย์ โอกาโน้  
30 8947 เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์ จันทาพูน  
31 8098 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชัชวรัตน์  
32 8946 เด็กชายต้นตระการ ปินตาดง  
33 8176 เด็กหญิงชนิกานต์ จะสาร  
34 8644 เด็กหญิงณัฎรภัทรย์ ยุววรรณ  
35 8573 เด็กชายบุญฤทธิ์ กันทา  
36 8912 เด็กหญิงกณิกา ลีน  
37 9720 เด็กชายพชร นาชนเขตต์  
38 7513 เด็กหญิงปาระมี นิลสุข  
39 9030 เด็กหญิงอัจฉริยา นาชิน  
40 8928 เด็กหญิงมิญชลี จุลโลบล  
41 8936 เด็กชายภูมิพัฒน์ อยู่แก้ว  
42 9026 เด็กหญิงขวัญข้าว ใจวงค์  
43 8937 เด็กหญิงจิรัชญา รักความสุข  
44 7971 เด็กชายรุจศวัส ใจดี  
45 8173 เด็กหญิงชลลดา อนันต์  
46 7984 เด็กชายวิทวัฒน์ มหาวงษ์  
47 8983 เด็กหญิงวริษฐา ศรีธิเมืองใจ  
48 8896 เด็กหญิงวิชญาพร ศิริลักษณ์  
49 8938 เด็กชายอนุพันธ์ เอกอาภรณ์ภิรมณ์  
50 7635 เด็กชายยศพล มาไกล  
51 8982 เด็กหญิงปิยะธิดา ยามงคล  
52 8989 เด็กชายศุภวิชญ์ สันทราย  
53 8931 เด็กชายพงศ์พล บุญวัฒนา  
54 8940 เด็กหญิงจารุณี โบรโซท์  
55 8438 เด็กหญิงศิริพันธ์ สุภารัตน์  
56 8954 เด็กชายพลวัต มณีรัตนพิสุทธิ์  
57 8996 เด็กชายชญานนท์ ต๊ะยาย  
58 8081 เด็กชายพนธกร ศิลาวรรณา  
59 8814 เด็กชายรัชชานนท์ อิมาอิ  
60 8935 เด็กหญิงนภสร อินเทพ  
61 8933 เด็กชายภูธน ร้องขันแก้ว  
62 9021 เด็กหญิงจุฬารัตน์ จุมปา  
63 7843 เด็กชายณัฐวราโชติ ภูวนารถนุรักษ์  
64 8991 เด็กชายปรินทร์ภัค กีรติยิ่งยง  
65 8902 เด็กชายภูวมินทร์ สิงห์ทร  
66 8924 เด็กชายวชิรวิทย์ ชายชน


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1    ครูจิราวรรณ  สารเร็ว              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 7147 เด็กชายชาติชาย พรพิสุทธ์วงศ์ 
2 7149 เด็กชายภูพนา ปัญญาบุญ 
3 7385 เด็กชายพลชัยพร มหาชัย 
4 7482 เด็กชายศุภวิชญ์ เวียงสมุทร 
5 7489 เด็กชายวิทวินท์ ชุมภูศรี 
6 7510 เด็กหญิงจิตพลอยพรรณ ตัณฑศรี 
7 7522 เด็กหญิงวิภวานี ทองสุข 
8 7595 เด็กหญิงศิโรรัตน์ สมวันดี 
9 7723 เด็กชายกิตติพงศ์ ทาแกง 
10 7740 เด็กชายศิริชัย สันวงค์ 
11 7857 เด็กชายสิปปกร อุ่นกันทา 
12 7908 เด็กชายคมกริช ใจเที่ยง 
13 8153 เด็กชายพิทักษ์ โฮ 
14 8177 เด็กหญิงเบญจมาศ อินแปง 
15 8195 เด็กชายวิทวัส ไชยศรี 
16 8511 เด็กหญิงฐิติพร ชมพาน 
17 8533 เด็กชายกัลธัชย์ ปั้นนาค 
18 8592 เด็กชายวีรกาญจน์ ไชยคำ 
19 8614 เด็กหญิงเมธยา ทะคำ 
20 8615 เด็กชายอรรถชัย จาจุมปา 
21 8642 เด็กหญิงวราภรณ์ คำสร้อย 
22 8660 เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มตาด 
23 8700 เด็กหญิงนันท์นภัส ซูซุกิ 
24 8822 เด็กชายธนวัฒน์ สิงทะบุตร 
25 8827 เด็กหญิงกาญจนา ศักดิ์ประเสริฐพร 
26 9086 เด็กชายโกเมศ เสือภูเขา 
27 9326 เด็กหญิงญาณัจฉรา เชื้อเจ็ดตน 
28 9375 เด็กชายวทัญญู บุญเรือง 
29 9402 เด็กหญิงยอดหญิง แก้วนวล 
30 9406 เด็กหญิงดลฤทัย อุ่นวิจิตร 
31 9434 เด็กหญิงพิมพ์ผกา พิพู 
32 9702 เด็กหญิงญานิกา วงษ์แก้ว 
33 9704 เด็กชายเจนณรงค์ สุตะวงค์ 
34 9927 เด็กหญิงปณิดา แสนใจนา นักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2     ครูศศิวิมล  กาจินา              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 7464 เด็กหญิงลลิตา ดวงคำ 
2 7558 เด็กชายภูมิพัฒน์ สัมฤทธิ์กิจเจริญ 
3 7580 เด็กหญิงนภัสนันท์ ลักขณาวงศ์ 
4 7616 เด็กหญิงชุมพูนิกข์ สันธิ 
5 7621 เด็กชายสุภวัฒน์ เยี่ยมวารี 
6 7648 เด็กชายพนธกร พัฒนานุภาพ 
7 7661 เด็กหญิงณัฐชยา ปาราเมศธนกร 
8 7714 เด็กหญิงสิรินยา ปุกคำ 
9 7719 เด็กชายอภิสิทธิ์ วงศ์ไชยา 
10 7805 เด็กหญิงกรรณิการ์ พุทธจันทร์ 
11 7813 เด็กชายสุริยา สุทธิป๊อก 
12 8148 เด็กชายปกรณ์ สุวรรณโน 
13 8580 เด็กชายคณุตน์ มะโนวรรณ 
14 8583 เด็กหญิงอภิชญา โย 
15 8584 เด็กหญิงปาริฉัตร ยาดี 
16 8591 เด็กหญิงสิรามล พึ่งปัญญา 
17 8604 เด็กหญิงสุทธิดา แซ่คู 
18 8626 เด็กหญิงจินตรา ยูเบ่ 
19 8666 เด็กชายชนาธิป ปัญญาโม๊ะ 
20 8679 เด็กชายชนกันต์ สีหะวงษ์ 
21 8766 เด็กหญิงอารียา ตันสิรานนท์ 
22 8784 เด็กหญิงบูส่า อุ่ยหล่อง 
23 8806 เด็กชายพิชญวัฒน์ สูงสุวรรณ 
24 8900 เด็กหญิงณัฐชา เหล่ามะโฮง  
25 8927 เด็กหญิงอริสรา มหาวงษ์  
26 8995 เด็กหญิงธันย์ชนก วุฒินนท์ชัย  
27 9071 เด็กชายสิรวิชญ์ อุดปิน  
28 9480 เด็กชายศุภเดช เมฆิน  
29 9551 เด็กชายศรทนง เรกระโทก  
30 9564 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธงภักดิ์  
31 9673 เด็กชายอภิรักษ์ ยอดสะเทิน  
32 9795 เด็กหญิงบูเขอ แลนี  
33 9971 เด็กชายรุ่งเรือง ซางคำเขต นักเรียนใหม่ 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3     ครูมาลี  ยิ่งสกุล              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 7475 เด็กชายคงกฤช ทรงธรรม  
2 7480 เด็กหญิงเกตน์นิภา กันธิยะ 
3 7488 เด็กหญิงณัฐพร จิตมโนวรรณ 
4 7492 เด็กชายชัชพล คล้ายท่าโรง 
5 7498 เด็กหญิงพีรยา ไชยสมบูรณ์ 
6 7506 เด็กชายธีธัช ศรีเจริญ 
7 7550 เด็กชายชลบดินทร์ ใจลังกา 
8 7559 เด็กหญิงพัทธนันท์ สิทธิขันแก้ว 
9 7756 เด็กชายปฏิญญา กันทาธรรม 
10 7775 เด็กชายธนพล พึ่งธรรมเดช 
11 7814 เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมบัติ 
12 7950 เด็กชายพงศ์พันธ์ หอประเสริฐวงศ์ 
13 8015 เด็กชายดามพ์ ภักดี 
14 8080 เด็กชายวิถีไทย เวทะธรรม 
15 8201 เด็กหญิงพันธกานต์ มูลดวง 
16 8512 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ห่อนบุญเหิม 
17 8582 เด็กชายชูชัย สุขเกษม 
18 8608 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา มะโนลา  
19 8618 เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์แสง  
20 8628 เด็กหญิฐิติกานต์ ไชยศรี  
21 8657 เด็กหญิงปรางค์วลี มีปัญญา  
22 8738 เด็กชายฉัตร มั่นยืน  
23 8811 เด็กชายธีรัช กิจเจริญ  
24 8821 เด็กหญิงณัฐชริกา นวลหงษ์  
25 9069 เด็กหญิงมุทิตา ปัญญาไว  
26 9181 เด็กหญิงชิดชนก ดวงสนิท  
27 9247 เด็กชายศุภโชค ปินคำ  
28 9274 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา บุญทรง  
29 9313 เด็กหญิงสุกัญญา ชูประสูติ  
30 9491 เด็กหญิงพัฒน์นรี เตชาติ  
31 9535 เด็กหญิงณัฐธิดา มะลิหอม  
32 9862 เด็กชายเนหะมีย์ พระพรนิรันดร์  
33 10108 เด็กชายอดิศร สวัสดิวิชัยกุล นักเรียนใหม่ 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  (Intensive)     ครูสมพร  มาวิน              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 7473 เด็กหญิงพชรภัทร ธีรพงศภัค  
2 7481 เด็กชายณัฐดนัย สุขนันท์  
3 7497 เด็กหญิงธยานี สว่างวิทูร  
4 7579 เด็กชายศุภกร ใจละออ  
5 7661 เด็กหญิงณัฐชยา ปาราเมศธนกร  
6 7727 เด็กชายไรวินท์ ปิงเมือง  
7 7770 เด็กชายอารัญ แสงธรรมรัตน์  
8 7813 เด็กชายสุริยา สุทธิป๊อก  
9 7867 เด็กชายรวิพล ต่างใจ  
10 7963 เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สุขวัฒนา  
11 8189 เด็กชายภูมิ ดวงคำ  
12 8442 เด็กชายชนกนันท์ จันโจ้ก 
13 8526 เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดทับทิม 
14 8553 เด็กหญิงจิดาภา เภาเจริญ 
15 8594 เด็กหญิงศิริพร แซ่ย่าง 
16 8652 เด็กหญิงสุพรรษา พรมจิต 
17 8760 เด็กหญิงศิรประภา ชินะกุล 
18 9189 เด็กชายอธิภัทร เกื้อชยังกูร 
19 9753 เด็กชายปฏิพล เทียรพันธ์ 
20 9888 เด็กหญิงชลลดา เครื่องทิพย์ 
21 10022 เด็กหญิงฉวีวรรณ เริงเสรีย์ 
22 10036 เด็กชายพิชเยศ ทนันชัย 
23 10070 เด็กหญิงมะลิ คาวาชิมะ 
24 10085 เด็กหญิงฐิตาภา ประทุมทิพย์ 
25 10098 เด็กหญิงสิริยากร กาบจันทร์ 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  (Intensive)     ครูจารุณี  ติรักษา              

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 7478 เด็กหญิงจณิสตา คำยัน  
2 7479 เด็กหญิงวรัญญา เรือนสุภา  
3 7486 เด็กหญิงอริสรา ทานากะ  
4 7495 เด็กหญิงศตนันท์ จรรยาวิวัฒน์กุล  
5 7509 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เพชรชนะ  
6 7565 เด็กชายสันติสุข เสกสันติสกุล 
7 7643 เด็กหญิงอดิภา สุภาวรรณ์ 
8 7804 เด็กหญิงพิมพ์สิริ ชัยสุวรรณ์ 
9 7829 เด็กชายกิตติชนม์ คำมา 
10 7930 เด็กหญิงภัททิยา เทียมลี้ 
11 8030 เด็กชายศุภโชค วรรณวัง 
12 8043 เด็กชายเจนณรงค์ เขียวไวย์ 
13 8119 เด็กหญิงกวินธิดา สุขใส 
14 8175 เด็กหญิงวิภาดา วงค์ใหม่ 
15 8184 เด็กชายยศธรรม นันทฤทธิ์ 
16 8200 เด็กหญิงสิริวิภา โกสิต 
17 8338 เด็กหญิงชฎาพร มรกต 
18 8408 เด็กหญิงอิสริยา เชียงแรง 
19 8416 เด็กชายฐิติวัฒน์ เมียเชกู่ 
20 8532 เด็กชายวีรภัทร สอนอาจ 
21 8581 เด็กหญิงรุ้งสินี วงศ์ชัย 
22 8695 เด็กชายกฤษณะ ยอดใส  
23 9119 เด็กชายรชต โพธิ์ศรี  
24 9366 เด็กชายกณิศ เรือนคำ  
25 9833 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองรุ่ง  
26 9882 เด็กชายธีร์รัตม์ รีรักษ์  

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (Intensive)         

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 8119 เด็กหญิงกวินธิดา สุขใส  
2 7486 เด็กหญิงอริสรา ทานากะ  
3 7509 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เพชรชนะ  
4 7495 เด็กหญิงศตนันท์ จรรยาวิวัฒน์กุล  
5 9119 เด็กชายรชต โพธิ์ศรี  
6 8581 เด็กหญิงรุ้งสินี วงศ์ชัย  
7 7478 เด็กหญิงจณิสตา คำยัน  
8 7479 เด็กหญิงวรัญญา เรือนสุภา  
9 7565 เด็กชายสันติสุข เสกสันติสกุล  
10 8408 เด็กหญิงอิสริยา เชียงแรง  
11 7930 เด็กหญิงภัททิยา เทียมลี้  
12 9366 เด็กชายกณิศ เรือนคำ  
13 7829 เด็กชายกิตติชนม์ คำมา  
14 8184 เด็กชายยศธรรม นันทฤทธิ์  
15 7804 เด็กหญิงพิมพ์สิริ ชัยสุวรรณ์  
16 8200 เด็กหญิงสิริวิภา โกสิต  
17 8043 เด็กชายเจนณรงค์ เขียวไวย์  
18 8695 เด็กชายกฤษณะ ยอดใส  
19 9833 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองรุ่ง  
20 7643 เด็กหญิงอดิภา สุภาวรรณ์  
21 8030 เด็กชายศุภโชค วรรณวัง  
22 9882 เด็กชายธีร์รัตม์ รีรักษ์  
23 8175 เด็กหญิงวิภาดา วงค์ใหม่  
24 8532 เด็กชายวีรภัทร สอนอาจ  
25 8338 เด็กหญิงชฎาพร มรกต  
26 8416 เด็กชายฐิติวัฒน์ เมียเชกู่  
27 7963 เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สุขวัฒนา  
28 8760 เด็กหญิงศิรประภา ชินะกุล  
29 7770 เด็กชายอารัญ แสงธรรมรัตน์  
30 9888 เด็กหญิงชลลดา เครื่องทิพย์  
31 7727 เด็กชายไรวินท์ ปิงเมือง  
32 7813 เด็กชายสุริยา สุทธิป๊อก  
33 7481 เด็กชายณัฐดนัย สุขนันท์  
34 7867 เด็กชายรวิพล ต่างใจ  
35 8526 เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดทับทิม  
36 7473 เด็กหญิงพชรภัทร ธีรพงศภัค  
37 7579 เด็กชายศุภกร ใจละออ  
38 8652 เด็กหญิงสุพรรษา พรมจิต  
39 8553 เด็กหญิงจิดาภา เภาเจริญ  
40 9753 เด็กชายปฏิพล เทียรพันธ์  
41 8442 เด็กชายชนกนันท์ จันโจ้ก  
42 7497 เด็กหญิงธยานี สว่างวิทูร  
43 8594 เด็กหญิงศิริพร แซ่ย่าง  
44 8189 เด็กชายภูมิ ดวงคำ  
45 9189 เด็กชายอธิภัทร เกื้อชยังกูร  
46 10022 เด็กหญิงฉวีวรรณ เริงเสรีย์  
47 10036 เด็กชายพิชเยศ ทนันชัย  
48 10070 เด็กหญิงมะลิ คาวาชิมะ  
49 10085 เด็กหญิงฐิตาภา ประทุมทิพย์  
50 10098 เด็กหญิงสิริยากร กาบจันทร์  
51 7661 เด็กหญิงณัฐชยา ปาราเมศธนกร  

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1     ครูธัญญารัตน์  ยอดสุวรรณ์               

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 7139 เด็กหญิงโสรยา อำมาตย์มณี  
2 7150 เด็กชายฟาริซ กสิวรรณ์  
3 7154 เด็กหญิงกัลย์สุดา มาเยอะ  
4 7164 เด็กหญิงพิมพ์ลานนา ใสมรรคา  
5 7174 เด็กชายภัทรศาสตร์ สวรรค์พรม  
6 7323 เด็กหญิงณัฐชา  บุญธรรมา  
7 7347 เด็กหญิงสิริยากร พรมมา  
8 7440 เด็กหญิงอารียา อุทิศ  
9 7521 เด็กชายเนติกร บุญเจริญ  
10 7642 เด็กชายกฤตยชญ์ โพธาวิจิตร  
11 7652 เด็กชายธนากร พลหาร  
12 7659 เด็กชายเทพประสิทธิ์ คำสาร  
13 7666 เด็กหญิงธิดารัตน์ กองแก้ว  
14 7785 เด็กหญิงณัฐธินันทร์ แซ่ซือ 
15 7921 เด็กหญิงนิกรองกาญน์ กาวกาย 
16 7958 เด็กหญิงลักษมี ศิโรรัตน์วิศิษฐ์ 
17 8210 เด็กหญิงภัณฑิลา วงศ์อินทร์ 
18 8217 เด็กหญิงนิโลบล เรือนมูล 
19 8223 เด็กชายไกรวิชญ์ คำเงิน 
20 8246 เด็กชายคณาธิป ศรีรัตน์ 
21 8308 เด็กชายวิชชุพันธ์ ลือพงศ์ไพจิตร 
22 8314 เด็กหญิงณัฐณิชา ริยะเทน 
23 8315 เด็กหญิงวิลาสินี ต๊ะต้องใจ 
24 8325 เด็กชายชรรษา ใจเป็ง 
25 8444 เด็กชายศตวรรษ หรรษา 
26 8523 เด็กชายฐิตินันท์ กองบุญ 
27 8648 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุญเป็ง 
28 8960 เด็กหญิงเกศรินทร์ โชติ 
29 9237 เด็กชายกฤษณชัย ทาคำฟู 
30 9307 เด็กชายกฤตเมธ ไผ่ผาด 
31 9368 เด็กหญิงพนิดา มูลกาศ 
32 9372 เด็กชายกษิดิศ สุตวงค์ 
33 9392 เด็กหญิงปิยาภา หงวนตัด 
34 9409 เด็กหญิงชาลินี โวยแม 
35 9411 เด็กหญิงรุจิยา โวยลอ 
36 9682 เด็กหญิงวรกานต์ บุญทวี 
37 9733 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สันธิ 
38 9738 เด็กชายศราวุธ ไชยะ 
39 10029 เด็กชายธิติ ธิวงค์เวียง นักเรียนใหม่
40 10080 เด็กหญิงณิชา ท่าดีสม นักเรียนใหม่
41 10117 เด็กชายธรรมสรณ์ เนาวชัยสุวัฒน์ นักเรียนใหม่
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2     ครูนัทรียา  อินตาพรม             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 7410 เด็กหญิงมาลินี อินพูลใจ 
2 7615 เด็กชายนครินทร์ แสงพิทักษ์ 
3 7704 เด็กชายณัฐกฤต กันทาสุวรรณ 
4 7776 เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์ปัญญาดี 
5 8135 เด็กชายบวรชนก มณีรัตน์ 
6 8164 เด็กหญิงพัทธมน ภัทรเสถียรชัย 
7 8209 เด็กหญิงวริศรา ชุมภูทอง 
8 8211 เด็กชายจิรายุ พันโน 
9 8212 เด็กหญิงศศิวิมล แก้วปันมา 
10 8233 เด็กชายกรินทร์ ถาวร 
11 8239 เด็กหญิงปิยะธิดา สุภาวงค์ 
12 8261 เด็กชายคมชาญ แสนแสง 
13 8262 เด็กหญิงกุลธิดา เรือนแก้ว 
14 8269 เด็กชายสดายุ ชัยมงคล 
15 8283 เด็กชายปฎิภาณ นันตัง 
16 8285 เด็กหญิงศุภษร แก้วเนียม 
17 8297 เด็กหญิงไพลิน หัตถชาติ 
18 8299 เด็กหญิงสิราภรณ์ ดวงสนิท 
19 8367 เด็กชายจิรายุ ไชยมงคล 
20 8670 เด็กชายกนกพล ชาวไชย 
21 8925 เด็กชายไกรระวี จันต๊ะคาด 
22 8984 เด็กชายปณพงศ์ ไชยองค์การ 
23 9037 เด็กหญิงทิพรดา จินดาธรรม 
24 9056 เด็กหญิงกฤตพร ไชยเจริญ 
25 9334 เด็กหญิงพวงชมพู ใหม่เฟย 
26 9370 เด็กหญิงนิษาชล จับใจนาย 
27 9374 เด็กชายพงศธร สะสวย 
28 9383 เด็กหญิงณัฐปรียา ศรีมุก 
29 9385 เด็กหญิงมาริษา เชี่ยวสุวรรณ 
30 9404 เด็กหญิงวารุณี โว่ยลอง 
31 9499 เด็กหญิงอาหมี่ มาเยอะ 
32 9505 เด็กชายกิตติภพ จันทาพูน 
33 9517 เด็กหญิงสโรชา บัวงาม 
34 9746 เด็กหญิงอรญา แซ่หลี่ 
35 9814 เด็กชายอริญชย์ ใจใหม่ 
36 9839 เด็กชายเมธี สุวรรณธาราเรือง 
37 9874 เด็กหญิงนามิด แซ่หลี่ 
38 9890 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ วาณิชยชาติ 
39 10059 เด็กหญิงรุจินาถ เยอลึ นักเรียนใหม่
40 10060 เด็กหญิงวนิดา แซ่ลี นักเรียนใหม่
41 10091 เด็กชายปฏิภาณ ประไพเมือง นักเรียนใหม่รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3     ครูอรุณา  เขื่อนสุวรรณ            

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ
1 7131 เด็กชายศรายุธ บุญทาคำ 
2 7145 เด็กชายธิติวุฒิ สว่างไพศาลกุล 
3 7159 เด็กหญิงณัฐธิดา เทพหัสดิน ณฯ  
4 7172 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ แก้วสุภลักษณ์ 
5 7175 เด็กชายภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ 
6 7177 เด็กหญิงพิสชา รอตภัย 
7 7199 เด็กชายปกรณ์เกียรติ คำตื้อ 
8 7262 เด็กชายวิชญ์พล ปันตั๋น 
9 7279 เด็กหญิงปริณดา นิลคูหา 
10 7308 เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณเจริญ 
11 7436 เด็กหญิงแสงเดือน แซ่ลี นักเรียนเก่าเข้าใหม่
12 7441 เด็กชายภัชณะ ลี 
13 7450 เด็กชายวราวุธ ทองโชติ 
14 7465 เด็กชายนพรุจ การเร็ว 
15 7715 เด็กหญิงปิยวดี งามบ้าน 
16 8156 เด็กหญิงปุญญารักษ์ สนั่นก้อง 
17 8163 เด็กหญิงเซอิกะ คิตายามะ 
18 8215 เด็กชายพิทวัส กันแก้ว 
19 8216 เด็กหญิงฐิตินันท์ วรรณโน 
20 8218 เด็กหญิงวิชุดา ใจจินา 
21 8225 เด็กชายรัชพล ปวงเริ่ม 
22 8236 เด็กหญิงจิราพัชร ศิริบาง  
23 8249 เด็กหญิงดุษฎีกาญจน์ คำเมือง  
24 8257 เด็กชายภูมิชนก ชัยพิวงค์  
25 8276 เด็กหญิงพชรศธร โพธิจิตร  
26 8284 เด็กหญิงดวงใจ เกิดศิริ  
27 8327 เด็กชายนาธานต์ วงค์ปางมูล  
28 8445 เด็กชายธำรงค์ฤทธิ์ สีทองทาบ  
29 8640 เด็กชายธนวัต สุตะวงค์  
30 8792 เด็กหญิงธัญสิริ ลิ้มประเสริฐ  
31 9067 เด็กหญิงณัฐฐาพร พะก่างทา  
32 9095 เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวนาค นักเรียนเก่าเข้าใหม่ 
33 9238 เด็กชายยศพล เชื้อเมืองพาน  
34 9360 เด็กหญิงพิมพ์พร ทองพันธ์  
35 9376 เด็กชายสันติภาพ สินมณี  
36 9398 เด็กหญิงน้องนาย จอป่อ  
37 9410 เด็กหญิงเยบา ฮวยแม  
38 9671 เด็กหญิงชัญญานุช บุญยศ  
39 9790 เด็กชายวสุ นิตินันทิกานต์  
40 9815 เด็กชายอิทธิพัทธ์ หนูเย็น  
41 10086 เด็กชายณัฐพจน์ ปรัชญากิตติ นักเรียนใหม่ รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 (Intensive)     ครูนรินภรณ์  อินมา            

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 7157 เด็กชายจักรพันธ์ สีสม  
2 7173 เด็กชายจิรศักดิ์ ไชยทน  
3 7241 เด็กชายนิติกร หาญสกุล  
4 7325 เด็กชายเด่นชัย ชุมภูดี  
5 7405 เด็กชายพิชญ สุริยันต์  
6 7768 เด็กหญิงณัฐริญา จันทาพูน  
7 7807 เด็กหญิงนัทธมน ปงกันคำ  
8 8208 เด็กหญิงธันย์ชนก จูเปรมปรี  
9 8226 เด็กหญิงสริตา ราชวงศ์  
10 8227 เด็กชายปาณัท ภัทรมงคลเขตต์ 
11 8234 เด็กหญิงกนกวรรณ บัวโฮม 
12 8243 เด็กชายธันวา ภิระบรรณ 
13 8263 เด็กหญิงจันทมาศ สวยงาม 
14 8271 เด็กหญิงเบญจพร พันธะเกษม 
15 8286 เด็กชายพีรดนย์ พุทธรักษา 
16 8287 เด็กหญิงโชติกา เปรมปรีวรรณ 
17 8301 เด็กชายทิฆัมพร วสันต์ 
18 8378 เด็กหญิงสิตานัน โพธิชัยเลิศ 
19 8417 เด็กชายเมธัส มาระวิชัย 
20 8643 เด็กหญิงศุภิสรา สอาดเอี่ยม 
21 8676 เด็กหญิงนิชาภา โนแก้ว 
22 8777 เด็กชายศุภทัต ภาดี 
23 8834 เด็กชายพีรณัฐ คำวัฒน์ 
24 8885 เด็กชายชวดล โอตรวรรณะ 
25 9024 เด็กหญิงอิษฎ์นันทน์ สายเรือนแก้ว 
26 9047 เด็กชายศุภณัฐ คำศรีสุข  
27 9698 เด็กชายพีรพัฒน์ บำเพ็ญพิทักษ์  
28 9724 เด็กชายสิทธิโชติ เภาเจริญ  
29 9726 เด็กชายธนพล เจริญทั้งจรรยา  


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 (Intensive)     ครูศศิธร  ขันเมือง             

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 7137 เด็กหญิงอรจิรา ทองกิ่งแก้ว  
2 7169 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไชยะเลิศ  
3 7184 เด็กชายธนวัฒน์ ปัญโญนันท์  
4 7350 เด็กชายชรินทร์ ตันตระกูล 
5 7399 เด็กหญิงทิพรดา ปันมิตร 
6 7437 เด็กหญิงวลิตา จำปาโชค 
7 7483 เด็กชายสุภณัฐ ไชยเลิศ 
8 7617 เด็กหญิงนัจนันท์ กันทะรา 
9 8207 เด็กชายอภิชาติ นันทฤทธิ์ 
10 8230 เด็กหญิงณัฐธิดา เขียววงค์ 
11 8244 เด็กหญิงฐิติวราดา เย็นใจมา 
12 8248 เด็กหญิงปทุมรัตน์ คำโมนะ 
13 8273 เด็กหญิงรินรดา เลาะเหลางาม 
14 8278 เด็กหญิงรามิล ภพลือชัย 
15 8279 เด็กหญิงกชกร สุทธินนท์ 
16 8291 เด็กหญิงบุษยมาศ วงศ์เรียน 
17 8307 เด็กหญิงสุกัญฑิมา มัธยมจันทร์ 
18 8336 เด็กหญิงพิชญาภา เอี้ยวถึ้ง 
19 8407 เด็กหญิงอริสรา เชียงแรง 
20 8410 เด็กชายภัคพล เปรมสมาน 
21 8461 เด็กชายศุภกรณ์ อุ่นหน้อย 
22 8717 เด็กชายธรรมธร เตชะพิสิษฐ์ 
23 8838 เด็กหญิงธันยพร เบรนแนน 
24 8959 เด็กชายพสธรณ์ ตรีวัฒนาวงศ์ 
25 9032 เด็กชายรฐนนท์ อิริยะโพธิ์งาม 
26 9302 เด็กชายอังกูร ศรีนุช 
27 9714 เด็กหญิงณัชชา เรืองฤทธิ์สกุล 
28 9758 เด็กหญิงณฐวรรณ ฉัตรมยูรวงศ์ 
29 9800 เด็กชายกรกฎ รังสฤษฎากร 


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (Intensive)      

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ  -  สกุล  หมายเหตุ 
1 9758 เด็กหญิงณฐวรรณ ฉัตรมยูรวงศ์  
2 8461 เด็กชายศุภกรณ์ อุ่นหน้อย  
3 8838 เด็กหญิงธันยพร เบรนแนน  
4 8291 เด็กหญิงบุษยมาศ วงศ์เรียน  
5 9714 เด็กหญิงณัชชา เรืองฤทธิ์สกุล  
6 9800 เด็กชายกรกฎ รังสฤษฎากร  
7 8307 เด็กหญิงสุกัญฑิมา มัธยมจันทร์  
8 8407 เด็กหญิงอริสรา เชียงแรง  
9 7483 เด็กชายสุภณัฐ ไชยเลิศ  
10 8278 เด็กหญิงรามิล ภพลือชัย  
11 7399 เด็กหญิงทิพรดา ปันมิตร  
12 7617 เด็กหญิงนัจนันท์ กันทะรา  
13 8244 เด็กหญิงฐิติวราดา เย็นใจมา  
14 8248 เด็กหญิงปทุมรัตน์ คำโมนะ  
15 8410 เด็กชายภัคพล เปรมสมาน  
16 7169 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไชยะเลิศ  
17 8959 เด็กชายพสธรณ์ ตรีวัฒนาวงศ์  
18 8230 เด็กหญิงณัฐธิดา เขียววงค์  
19 9302 เด็กชายอังกูร ศรีนุช  
20 8279 เด็กหญิงกชกร สุทธินนท์  
21 7184 เด็กชายธนวัฒน์ ปัญโญนันท์  
22 7350 เด็กชายชรินทร์ ตันตระกูล  
23 9032 เด็กชายรฐนนท์ อิริยะโพธิ์งาม  
24 8207 เด็กชายอภิชาติ นันทฤทธิ์  
25 8717 เด็กชายธรรมธร เตชะพิสิษฐ์  
26 7437 เด็กหญิงวลิตา จำปาโชค  
27 7137 เด็กหญิงอรจิรา ทองกิ่งแก้ว  
28 8273 เด็กหญิงรินรดา เลาะเหลางาม  
29 8336 เด็กหญิงพิชญาภา เอี้ยวถึ้ง  
30 8226 เด็กหญิงสริตา ราชวงศ์  
31 8643 เด็กหญิงศุภิสรา สอาดเอี่ยม  
32 8417 เด็กชายเมธัส มาระวิชัย  
33 7768 เด็กหญิงณัฐริญา จันทาพูน  
34 8227 เด็กชายปาณัท ภัทรมงคลเขตต์  
35 9047 เด็กชายศุภณัฐ คำศรีสุข  
36 8676 เด็กหญิงนิชาภา โนแก้ว  
37 8287 เด็กหญิงโชติกา เปรมปรีวรรณ  
38 7807 เด็กหญิงนัทธมน ปงกันคำ  
39 8271 เด็กหญิงเบญจพร พันธะเกษม  
40 8208 เด็กหญิงธันย์ชนก จูเปรมปรี  
41 8234 เด็กหญิงกนกวรรณ บัวโฮม  
42 7241 เด็กชายนิติกร หาญสกุล  
43 8301 เด็กชายทิฆัมพร วสันต์  
44 7325 เด็กชายเด่นชัย ชุมภูดี  
45 7157 เด็กชายจักรพันธ์ สีสม  
46 8378 เด็กหญิงสิตานัน โพธิชัยเลิศ  
47 8243 เด็กชายธันวา ภิระบรรณ  
48 8286 เด็กชายพีรดนย์ พุทธรักษา  
49 7405 เด็กชายพิชญ สุริยันต์  
50 8777 เด็กชายศุภทัต ภาดี  
51 8263 เด็กหญิงจันทมาศ สวยงาม  
52 7173 เด็กชายจิรศักดิ์ ไชยทน  
53 8834 เด็กชายพีรณัฐ คำวัฒน์  
54 9726 เด็กชายธนพล เจริญทั้งจรรยา  
55 9024 เด็กหญิงอิษฎ์นันทน์ สายเรือนแก้ว  
56 9698 เด็กชายพีรพัฒน์ บำเพ็ญพิทักษ์  
57 9724 เด็กชายสิทธิโชติ เภาเจริญ  
58 8885 เด็กชายชวดล โอตรวรรณะ 
September 2020
27
Sunday
01:32
BuaXua Calendar
2333423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
1178
131
2325411
26611
41082
2333423

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-27 01:32:35

Login Form