พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศาชล อนันต์ รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง
2. เด็กชายธนโชติ หาขาย ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. เด็กชายณัฐชยนันท์ แซ่เฮง ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4. เด็กชายธรรมรัตน์ สุขคมขำ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5. เด็กชายศุภกิตติ์ ทิมแก้ว ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6. เด็กชายศิวะกร อุปละ ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7. เด็กชายลัทธพงศ์ อรุโณทัย ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้