การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

"โรงเรียนสันติวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการนิเทศฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี แก่คณะตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมรับฟัง ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี"