ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัดเชียงราย ของหมวด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย