การฝึกซ้อมแผนป้องกันไฟไหม่ แผ่นดินไหว

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของราชการเป็น จํานวน มาก ดังนั้น  โรงเรียนสันติวิทยา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ร่วมกับ ปภ จังหวัดเชียงราย พร้อมกับจัดทําแผนการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ขึ้นเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก่ นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการซักซ้อมความเข้าใจและทดสอบแผนป้องกันฯ ทีมีอยู่ให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติ

35071220 1601856059922727 5467207026633342976 o

35076699 1601860403255626 888004713448996864 o

35078409 1601856289922704 3331360390658392064 o

35080249 1601856113256055 2145361182536499200 o

35080249 1601856113256055 2145361182536499200 o

35102732 1601855403256126 4976799006416961536 o