ปส.กช.เชียงราย จัดประชุมสัมมนาโครงการการประกันคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา


ปส.กช.เชียงราย จัดประชุมสัมมนาโครงการการประกันคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา

          นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ มี ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา กล่าวรายงาน ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีคณะครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 350 คน และได้รับเกียรติจาก ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดรุณ หาญตระกูล,รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ และอาจารย์วงเดือน โปธิปัน บรรยาย เรื่อง แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม, เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม, เรื่อง ผลการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ,เรื่อง มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ด้านผู้บริหารและครู และ เรื่อง การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา.

P1nJ2dqWC100249MonJun2011