เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก

 

เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก
          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก (ICCS) ครั้งที่ 1 โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก และลูกเสือและเนตรนารี อายุ 12-17 ปี ร่วมงานครั้งนี้กว่า 5,000 คน ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา นำลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 50 นาย เข้าร่วมงาน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 การชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำคุณค่าแห่งคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าในหมู่ลูกเสือ และปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบในการสร้างสันติสุขในสังคม ประเทศชาติ และในโลกเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านความศรัทธา เสริมสร้างความเชื่อในพระเยซูเจ้า และพัฒนาฉันทามติร่วมกันเพื่อมีชีวิตอยู่ในฐานะสาวกของพระผู้เป็นเจ้าในโลก เป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและมิตรภาพระหว่างลูกเสือ ทั้งที่มีความเชื่อเดียวกันและแตกต่างกันพัฒนาจิตสำนึกความเป็นญาติพี่น้อง ในกลุ่มลูกเสือจากหลายๆ ประเทศสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก แบ่งปันทักษะการใช้ชีวิต การเอาตัวรอด รวมทั้งทักษะทางวัฒนธรรมและสังคม