banner2019

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัย (รอบแรก)

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัย (รอบแรก)

 

เลขที่

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัย/สาขา

 

นายพงศ์ภัค             เหล่ารุ่งโรจน์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / วิศวกรรมเครื่องยนต์

 

นางสาวจุฬารัตน์      ทรายหมอ

ม.นเรศวร พะเยา   /  สาขาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 

นายสุรพันธุ์              เผ่าเต็ม

ม.นเรศวร พะเยา   /  สาขานิติศาสตร์

 

นายศุภกิจ                ใจการ

ม.แม่ฟ้าหลวง   /   สาขาการจัดการ(การท่องเที่ยว)

 

นางสาวอุษณีย์         ธรรมรังษี

 

 

นายชวลิต                 อิโนะอุเวะ

ม.แม่ฟ้าหลวง    /   สาขาเคมีประยุกต์

(เคมีธรรมชาติ)

 

นายภัทรกร              โนสี

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / วิศวกรรมเคมี

ม.ราชภัฎเชียงราย / คณะครุศาสตร สาขาตณิตศาสตร์

ม.นเรศวร พะเยา สาขาวิศวคอมพิวเตอร์

 

นางสาวพิมพ์ทอง    ศรีสุธาธาร

ม.แม่โจ้  / สาขาเทคโนโลยีชีวกาล

 

นางสาวเรวดี           ขันติบุญญานุกูลชัย

ม.แม่โจ้   /  สาขาการประมง

 

นางสาวอาภาวี         ชิวปรีชา

ม.แม่โจ้     /  สาขาเศรษฐศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

 

นางสาวภัสรลักษณ์   เสงี่ยมภัคดี

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขารัฐศาสตร์

 

นางสาวฐิติมา          ศรีธาราธิคุณ

ม.แม่โจ้    /  สาขาอารักขาพืช

 

นางสาวสุดธิดา          วรพัฒน์

ม.นเรศวร พะเยา   /   สาขาวิทยาศาสตร์สถิติ

 

นางสาวธารทิพย์      บุญรอม

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการท่องเที่ยว

 

นางสาวศรสรรวค์    หรรษา

ม.แม่โจ้     /   สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

นายวราวุฒิ              วงค์น้อย

ม.แม่โจ้    /   สาขาสัตวศาสตร์

ม.ราชภัฎเชียงราย  /  คณะครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตร์

 

นางสาววิภาณี          ชุมภูรัตน์

ม.หอการค้าไทย  /  สาขาจัดการธุรกิจอาหาร

 

นายอรรถพล            บุญน่วม

ม.ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ

 

นางสาวกานดา        รัตนวิมล

ม.หอการค้าไทย  /  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์เอนิเมชั่น

 

นางสาวจัสมิน         มูลทรัพย์

ม.แม่ฟ้าหลวง    /   สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

 

นายอธิปัตติ              เครื่องใจ

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

 

นางสาวนิศารัตน์      อินต๊ะ

ม.แม่ฟ้าหลวง    /   สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

 

นางสาวขวัญชนก    จันโย

ม.แม่ฟ้าหลวง    /   คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

นางสาวอุทิยา          พิลาศาล

ม.แม่ฟ้าหลวง / เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

 

นางสาวศิริกุล         ฟองสนิท

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาอาชีวและความปลอดภัย

 

นางสาวศิรินันท์     อินทสร

ม.นอร์ทเชียงใหม่  /  สาขานิติศาสตร์

 

นางสาวทัศนีย์         สุต๊ะ

ม.แม่โจ้  /  สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

นางสาวภัทรวรรณ    กันทะเตียน

ม.แม่โจ้   /   สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ

 

นางสาวกฤตยาณี        พันธุ์อุทิศพงศ์

ม.แม่โจ้   /   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นางสาวธมลวรรณ      วรรพเนตร

ม.หอการค้าไทย  /  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์เอนิเมชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศรันย์          เจริญสุข

ม. นเรศวร พะเยา  /  สาขานิติศาสตร์

 

 

นายณัฐิวุฒิ        ตั้งเจริญสุขจีระ

ม.แม่โจ้  / สาขาศิลปศาสตร์ (อังกฤษ)

 

 

นางสาววนิดา      ปานแดง

ม.ราชภัฎเชียงราย  /  คณะครุศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ

 

 

นายภูมรินทร์        ขำมิน

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการท่องเที่ยว

 

 

นางสาวปัทมา        วัฒนา

 

 

 

นางสาวนุชรา        ชีวินวิไลพร

ม.อิสเทิร์นเอเชีย  /  สาขาจีนศึกษา

 

 

นางสาวนุชกานต์   พงศ์พันธุ์สกุณา

ม.ราชภัฎเชียงราย  /  คณะครุศาสตร สาขาสังคมศาสตร์

 

 

นางสาวกิ่งกาญจน์  ประทุมมาศ

ม. แม่โจ้  /  สาขารัฐปศาสนศาสตร์

 

 

นายสรศักดิ์          หม่องรินคง

ม.แม่ฟ้าหลวง  /  สาขาการท่องเที่ยว

 

 

นางสาวกันยารัตน์   ปุณโณฑก

ม.แม่ฟ้าหลวง  / สาขานิติศาสตร์

ม.ธรรมศาสตร์  /  BMIR Program (อินเตอร์)

 

 

นายอนุชา              ทันหล้า

ม.แม่โจ้  / สาขาการท่องเที่ยว

 

 

นางสาวนภาพร      ใหม่วงค์

ม.แม่โจ้  / สาขาเศรษฐศาสตร์

 

 

นางสาวรุ่งลิดา        เทพวงศ์

ม.ราชภัฎเชียงราย  /  คณะครุศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ

 

 

นางสาวจิราภรณ์     แสนสุริโรจน์

ม.ราชภัฎเชียงราย  /  คณะครุศาสตร สาขาสังคมศาสตร์

 

นายอนุพงศ์     นันทิยา

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการจัดการธุรกิจ

 

นายปิยทัศน์     จิตเจริญ

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวปนัดดา  อุ่นวิจิตร

ม.ราชภัฎเชียงราย / สาขาประถมวัย

 

นางสาวหยกหลิน  เชง

ม.ราชภัฎเชียงราย / สาขาภาษาจีน

 

นายนำโชค     นาสมทรง

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการจัดการธุรกิจ

 

นายพัสกร    ธำรงตระกูลกิจ

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการจัดการธุรกิจ

 

นางสาวนฤมล    ชาวสวน

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการท่องเที่ยว

 

นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์

ม.แม่โจ้ / สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 

นางสาวอินา      เซอเมิง

ม.ราชภัฎเชียงราย / สาขาประถมวัย

 

นางสาวมีนา    อาฮ้อ

ม.ราชภัฎเชียงราย / สาขาการบัญชี

 

นางสาวหมีโป๊ะ    เชอหมื่อ

ม.ราชภัฎเชียงราย / สาขาประถมวัย

 

นางสาวเอวิตา       ลอปี

ม.ราชภัฎเชียงราย / สาขาประถมวัย

 

นายพิสิฐ            ชัยแดง

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายมนตรี          ต๊ะปวง

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการจัดการธุรกิจ

 

นางสาวกรัณฑ์ทิพย์    ประจิต

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวอมรรัตน์     กรรมวิสุ

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวประภาพรรณ  อุ่นนันกาศ

ม.ฟาร์อีสเทิร์น  /  สาขาการตลาด

 

นางสาวเจนจิรา    สายแปง

ม.นเรศวร พะเยา  /  สาขาการบัญชี

 

นางสาวศุภิกา     มาเยอะ

ม.ราชภัฎเชียงราย  /  สาขาการบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

July 2020
12
Sunday
06:03
BuaXua Calendar
2242629
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
780
100
2237473
9028
22420
2242629

Your IP: 34.229.119.29
Server Time: 2020-07-12 06:03:33

Login Form