blog1

 

 

คำสงฝาย-60 Page4

ฝ่ายบุคลากร       

                      นางปทุมพร                    เขื่อนเพชร                                            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

                      3.1  งานนโยบายและแผน                          

                                1)  นางปทุมพร                  เขื่อนเพชร                            หัวหน้างาน         

                          2)  นางสาวสายทิพย์          โกศัย                                      คณะทำงาน

                      3.2 งานทรัพยากรมนุษย์                            

                                1)  นางปทุมพร                  เขื่อนเพชร                            หัวหน้างาน

                                2)  นางสาวมาลาตรี           รักคน                                     คณะทำงาน         

                                3)  นางสาวสายทิพย์           โกศัย                                      คณะทำงาน

                                4)  นางแสงระวี                   เทพภิบาล                              คณะทำงาน

                                5)  นางศศิวิมล                     ปันติ                                       คณะทำงาน

                                6)  นางสาวแสงเดือน       ตันกูล                                     คณะทำงาน         

                                7)  นางสาวอรญา                สมควร                                   คณะทำงาน         

                      3.3  งานประกันคุณภาพ                             

                                1)  นางปทุมพร                  เขื่อนเพชร                            หัวหน้างาน

                                2)  นางสาวสายทิพย์           โกศัย                                      คณะทำงาน

                                3)  นางสาวมาลาตรี            รักคน                                     คณะทำงาน

                      3.4  งานสารสนเทศโรงเรียน     

                                1)  นางสาวมาลาตรี            รักคน                                     หัวหน้างาน

                                2)  นางสาววรัชยา             สืบสาย                                   คณะทำงาน

                                3)  นายนพรัตน์                   ทิพย์กรแก้ว                           คณะทำงาน

                      3.5  งานวิจัยและพัฒนา                             

                                1)  นางสาวสายทิพย์           โกศัย                                      หัวหน้างาน

                                2)  นางสาวกมรรัตน์          ศิริเปรมปรีย์                          คณะทำงาน

                                3)  นางสาววนิดา                                ปานแดง                                                คณะทำงาน