รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

cccccc

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

11111111