banner2019

ประวัติโรงเรียน

 

 292050 100935283348153 1591082840 n

ประวัติโรงเรียนสันติวิทยา

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                สภาพจังหวัด เชียงรายในขณะนั้นมีสภาพเป็นป่า ห่างไกลความเจริญ เจ้าหน้าที่และชาวนาที่เป็นคาทอลิก  

ได้ขอให้พระสังฆราชแบร์นาร์ด ลากอต ขยายโบสถ์ในบริเวณนี้ เพื่อความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ   พระสังฆราชได้มอบหมายให้คณะสงฆ์เบธาราม โดยมีบาทหลวงลูซซี ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในการช่วยประสานงานจัดหาที่ดินในจังหวัดเชียงราย โดยทำการคัดเลือกจาก 5 แห่งและเลือกได้ที่ดินผืนปัจจุบันเพื่อสร้างโบสถ์ 

ปี พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 1966) เริ่มมีการสร้างโบสถ์ โดยมีบาทหลวงลองไดซ์ดูแลรับผิดชอบ ขณะเดียวกันได้เปิดศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นการให้การศึกษาด้านอาชีพแก่สตรี 15 คน โดยมีซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีนา จำนวน  3 ท่านมาช่วยดูแลศูนย์หลังตั้งโบสถ์บาทหลวงลูซซีได้อัญเชิญพระนามของพระนางมารีย์เป็นองค์อุปถัมภ์โดยให้ ชื่อว่า  “วัดพระแม่บังเกิด”

ปี พ.ศ.2511(ค.ศ. 1968) บาทหลวงอาริอัลโด อูร์บานีได้รับหน้าที่ต่อจากคุณพ่อลองไดซ์  ทำหน้าที่ดูแลเป็นพ่อเจ้าวัด

ปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) บาทหลวงอาริอัลโด อูร์บานี ได้สร้างโรงเรียนโดยได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสันติวิทยา”โดยอัญเชิญพระนางมารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า เป็นองค์อุปถัมภ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้การอบรม สั่งสอนแก่กุลบุตรกุลธิดาชาวเชียงรายและให้โอกาสเด็กชาวเขาและเด็กยากจนได้เรียนหนังสือโดยมีโรงเรียนเปิดอยู่ใกล้บ้านของเขา  เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1-4  ตามใบอนุญาต  ที่ชร.51/2089 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม          พ.ศ. 2512  มีนักเรียนระยะแรก 150 คน  มีครู 5 คน โดยมีนายวินัย  รักมนุษย์เป็นครูใหญ่  คนแรก  ทำพิธีเสกอาคารเรียน  โดยพระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ทำการเปิดป้ายอาคารเรียนโดยนายจุมพล โภคกุล นายอำเภอเมืองเชียงราย  

ปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) นายประยูร วิจิตรวงศ์ เป็นครูใหญ่

            ปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) บาทหลวงอาริอัลโด อูร์บานี ได้พัฒนาโรงเรียนสันติวิทยาด้วยการสร้างอาคารใหม่อีก 1 หลัง เพื่อเปิดแผนกอนุบาล สร้างหอพักนักเรียนประจำอีก 1 หลัง เพื่อเป็นที่พักสำหรับเด็กชาวเขา เขตแม่สาย แม่จันและเชียงแสนมาพักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในรูปของการศึกษาแบบสงเคราะห์         (ค่าเล่าเรียน, เสื้อผ้า, ที่พัก, อาหารและหนังสือเรียน)จัดตั้งศูนย์ตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงเรียน เพื่อหญิงสาวทั้งชาวพื้นราบและชาวเขาที่ขาดโอกาสสามารถมาเรียน เพื่อไปประกอบเป็นอาชีพได้และเพิ่มชั้นเรียนขึ้นทุกปีจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามใบอนุญาตเลขที่  3/2521 ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2521

                ปี พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) เปิดระดับอนุบาล 1 – 3 ตามใบอนุญาตเลขที่ 19/2526  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2526

                ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990)  พระสังฆราชยอแซฟสังวาลย์   ศุระศรางค์ประมุขสังฆฆณฑลเชียงใหม่  ในสมัยต่อมาได้เชิญคณะภคินี เซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร มาช่วยบริหารงานในโรงเรียน และได้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียน บาทหลวงสมควร ป้องศรี เป็นเจ้าอาวาสวัด นายวชิรา นามบุญเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนเซอร์เจมมา รจนา  หล่อวณิชย์เป็นครูใหญ่ 

                ปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)เซอร์ราฟาแอล สุคนธา  พิทักษ์พูลสิน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 

                ปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2536

                ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เซอร์เทแรสวาริณี วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) บาทหลวงธงชัย  สุวรรณใจ เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   เซอร์เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาสเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้นจำนวน 1 หลัง  ให้ชื่อว่า “อาคารปีติมหาการุญ”

ปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)  บาทหลวงธงชัย  สุวรรณใจ เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เซอร์เทเรซา เกื้อกูล รัตโนภาสเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ได้ก่อสร้าง อาคารเรียน 4 ชั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ให้ชื่อว่า “อาคารวันทามารีย์” เพื่อรองรับนักเรียน ที่มีจำนวนมากขึ้นในทุกปี

ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) บาทหลวงวิจิตต์  แสงหาญ เป็นเจ้าอาวาสและผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   เซอร์แอนนีวารี   สนเจริญ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)ด้านผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มาตรฐานที่ 1, 4, 5, 9, 10 และ12 มีคุณภาพระดับดี มาตรฐานที่ 6 มีคุณภาพ ระดับพอใช้ และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานที่ 1, 5, 10 และ12 มีคุณภาพระดับดี มาตรฐานที่ 4, 6 และ 9 มีคุณภาพระดับพอใช้ด้านครูผู้สอน มาตรฐานที่ 22 และ 24 มีคุณภาพระดับดีและด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่13, 14, 18, 20 และ 25            มีคุณภาพระดับดี

ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ได้ขยายหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 สาย สายศิลป์คำนวณ และสายศิลป์ภาษาธุรกิจ (บัญชี คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน) ตามใบอนุญาตเลขที่ 150/2547 ลงวันที่ 29 มกราคม   2547

ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) ได้เพิ่มหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามใบอนุญาตเลขที่ 074/2548 ลงวันที่ 12  มกราคม  2548 และได้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กที่ 81/2548อายุ 2 ปี ถึง  3 ปี     ชื่อว่า “เนิร์สเซอรี่สันติวิทยา”ลงวันที่ 19 เมษายน 2548 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ลงนามโดยนายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) บาทหลวงสมพร  เส็งเจริญ เป็นเจ้าอาวาส และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   เซอร์แอนนีวารี สนเจริญ เป็นผู้จัดการและผู้ใหญ่ ได้เปิดโครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (Intensive) ด้วยการให้มีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถเป็นการเพิ่มชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถสอบแข่งขันเพื่อขอทุนการศึกษาจากต่างประเทศ โรงเรียนได้รับรางวัล  “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก” และโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา มาตรฐานที่ 1 - 7 มีคุณภาพระดับดีมาก และระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา มาตรฐานที่ 1 - 7 มีคุณภาพระดับดีมากด้านครูผู้สอน มาตรฐานที่ 8 มีคุณภาพระดับดีมาก มาตรฐานที่ 9 มีคุณภาพระดับดี และด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 10 - 14 มีคุณภาพระดับ    ดีมาก

ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ได้รับรางวัล  “สถานศึกษาพอเพียง”

ปี พ.ศ. 2551(ค.ศ. 2008) ได้รับรางวัล  “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก”

ปี พ.ศ. 2552  (ค.ศ. 2009) บาทหลวงไวยากรณ์  สุขสวัสดิ์เป็นเจ้าอาวาสและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเซอร์แอนนีวารี สนเจริญ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ ลส. 277/52 ผู้ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 โดยพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู เป็นผู้จัดการและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ได้ขยายหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 3 สาย คือ สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สายศิลป์คำนวณ โปรแกรม 1 (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) และสายศิลป์คำนวณโปรแกรมที่ 2 (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์) ตามใบอนุญาตเลขที่ 44/2553 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และได้ก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร (นักบวชหญิง)จำนวน 1 หลัง สร้างอาคารตึกอำนวยการ ประกอบด้วย       ชั้นล่างเป็นห้องวิชาการ ห้องประชุมจามจุรี ห้องธุรการ ห้องผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ ห้องทะเบียนและห้องตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน ชั้นที่ 2 ทำเป็นหอสมุดโรงเรียนที่ทันสมัยและพร้อมที่จะบริการ ให้ครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนจำนวน 5 ห้องและห้องพักครู ชั้นที่ 4 ทำเป็นลานสุขภาพเพื่อใช้             ในการสอนกีฬาในร่ม

ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เซอร์แอนนีวารี สนเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา        สังฆมณฑลเชียงใหม่     เพื่อดูแลโรงเรียนของสังฆมณฑล จำนวน 7 โรงเรียน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ ชม.027/2553      ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเซอร์แอนนีวารีสนเจริญผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ได้ปรับการบริหารจัดการหักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น เป็น 3 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถวางแผนอนาคตขอตนตามความถนัด ความสนใจและต่อยอดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สายศิลป์คำนวณ โปรแกรม 1 (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) และสายศิลป์คำนวณโปรแกรมที่ 2 (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์) และได้เพิ่มหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ตามใบอนุญาตเลขที่ 61/2555 ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 และได้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามใบอนุญาตเลขที่ 65/2555 ลงวันที่ 27 มกราคม 2555 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนรับเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณรางวัล “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร”        ปี พ.ศ. 2554 วันที่ 21 ตุลาคม 2555 และโรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 8 มีคุณภาพระดับดีมาก กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 9 - 10 มีคุณภาพระดับดีมากและกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11 - 12 มีคุณภาพระดับดีมาก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 4, 6 – 8 มีคุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีคุณภาพระดับพอใช้  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 9 - 10 มีคุณภาพระดับดีมากและกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 11 - 12 มีคุณภาพระดับดีมาก คะแนนรวมมีคุณภาพระดับดี

ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ได้พัฒนาด้านวิชาการ โดยครูทุกกลุ่มสาระทำ Out Line เนื้อหาของแต่ละรายวิชา ให้รวบยอดเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนตั้งแต่ ป.4 – ม.6และวางแผนให้การเรียนการสอนในปีถัดไปมีความเข้มข้น ในเนื้อหาสำคัญมากขึ้น มีการเชิญอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแต่มีความเชี่ยวชาญในวิชาหลักมาช่วยเติมเต็มด้านการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ได้จัดให้มีห้อง Gifted Students สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้หลักสูตรตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว และจัดห้อง Gifted Students สำหรับห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้วย ในสายวิทย์ - คณิต โรงเรียนได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระ     การเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

ปี พ.ศ. 2557  ได้รับโล่รางวัลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบอย่าง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โรงเรียนได้ยกเลิกใบอนุญาตเปิด “เนิร์สเซอรี่สันติวิทยา”   จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดเชียงรายและได้รับอนุญาตเปิด           ชั้นเตรียมอนุบาล  (เนิร์สเซอรี่) 4 ห้องเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงนามปฏิบัติราชการแทนโดย นายนพรัตน์  อู่ทอง เมื่อวันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. 2558

                ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์เป็นเจ้าอาวาสและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เซอร์ยูเลียนา โจหิงค์เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เซอร์มาร์กาเร็ต รัตนาวงศ์ไชยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดยาเสพติด  จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   

ปี พ.ศ. 2559 ได้ยกระดับผลการเรียนการสอนโดยใช้โปรเจคเตอร์และ T.V. เป็นสื่อทุกห้องเรียน  จัดห้องเรียนดนตรีโดยใช้ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัท Chillden  Music Group และยกระดับคุณภาพด้านภาษาของผู้เรียนห้องเรียน Intensive  Program โดยใช้ครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและ มีความรู้ความสามารถใน    การสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ยั่งยืน

                 โรงเรียนสันติวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญ บริหารงานและดำเนินการด้านการศึกษาภายใต้          จิตตารมณ์และนโยบายของกลุ่มโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่

aaaaa4444444

aaaaa5555555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 2021
7
Sunday
23:56
BuaXua Calendar
2669165
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
451
634
451
2662895
4533
31529
2669165

Your IP: 3.239.159.107
Server Time: 2021-03-07 23:56:01

Login Form